#b4d1db 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b4d1db由70.59%红色,81.96%绿色和85.88%蓝色组成,十进制红色值为180,绿色值为209,蓝色值为219。在CMKY色彩空间中,他由17.81%青色,4.57%品红色,0.0%黄色和14.12%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 70.6
  • G 82.0
  • B 85.9
  RGB 百分比
  • C 17.8
  • M 4.6
  • Y 0.0
  • K 14.1
  CMYK 百分比

#b4d1db 颜色转换

#b4d1db十进制的RGB值为R:180, G:209, B:219。 CMYK值为C:17.808, M:4.566, Y: 0.0, K: 14.118

RGB 180, 209, 219
百分比 70.59%, 81.96%, 85.88%
十六进制 b4d1db
十进制 11850203
二进制 10110100,11010001,11011011
CMYK 17.808, 4.566, 0.0, 14.118
CMYK百分比 18%, 5%, 0%, 14%
CMY 0.294, 0.18, 0.141
CMY百分比 29%, 18%, 14%
HSL 195.39°, 35.13, 78.23
HSV (or HSB) 195.39°, 17.808, 85.88
XYZ 54.406, 60.418, 75.809
xyY 0.285, 0.317, 60.418
CIE-LAB 82.065, -7.541, -8.185
CIE-LUV 82.065, -15.65, -11.377
CIE-LCH/LCHab 82.065, 11.13, 227.344
CIE-LUV/LCHuv 82.065, 19.348, 216.016
Hunter-Lab 77.729, -11.084, -3.416
YIQ 201.469, -20.4941, -3.0215
YUV 201.469, 8.62886, -18.8351
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b4d1db 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b4d1db 相似颜色

相似颜色

#b4d1db 色度/色彩

至黑
至白

#b4d1db 色调

色调变化

#b4d1db HTML/CSS代码

#b4d1db 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b4d1db.

<span style="color:#b4d1db;">文本</span>
#b4d1db 背景颜色

此段背景颜色为 #b4d1db.

<p style="background-color:#b4d1db;">文本</p>
#b4d1db 边框颜色

这个边框颜色为 #b4d1db.

<div style="border:1px solid #b4d1db;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b4d1db;}
.background {background-color:#b4d1db;}
.border {border:1px solid #b4d1db;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉