#b4e1bc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b4e1bc由70.59%红色,88.24%绿色和73.73%蓝色组成,十进制红色值为180,绿色值为225,蓝色值为188。在CMKY色彩空间中,他由20.0%青色,0.0%品红色,16.44%黄色和11.77%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 70.6
  • G 88.2
  • B 73.7
  RGB 百分比
  • C 20.0
  • M 0.0
  • Y 16.4
  • K 11.8
  CMYK 百分比

#b4e1bc 颜色转换

#b4e1bc十进制的RGB值为R:180, G:225, B:188。 CMYK值为C:20.0, M:0.0, Y: 16.445, K: 11.765

RGB 180, 225, 188
百分比 70.59%, 88.24%, 73.73%
十六进制 b4e1bc
十进制 11854268
二进制 10110100,11100001,10111100
CMYK 20.0, 0.0, 16.445, 11.765
CMYK百分比 20%, 0%, 16%, 12%
CMY 0.294, 0.118, 0.263
CMY百分比 29%, 12%, 26%
HSL 130.67°, 42.86, 79.41
HSV (or HSB) 130.67°, 20.0, 88.23
XYZ 54.822, 67.183, 57.653
xyY 0.305, 0.374, 67.183
CIE-LAB 85.596, -21.708, 13.364
CIE-LUV 85.596, -22.649, 23.421
CIE-LCH/LCHab 85.596, 25.492, 148.382
CIE-LUV/LCHuv 85.596, 32.581, 134.039
Hunter-Lab 81.965, -24.05, 15.672
YIQ 207.327, -14.9274, -21.0319
YUV 207.327, -9.5089, -23.97463
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b4e1bc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b4e1bc 相似颜色

相似颜色

#b4e1bc 色度/色彩

至黑
至白

#b4e1bc 色调

色调变化

#b4e1bc HTML/CSS代码

#b4e1bc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b4e1bc.

<span style="color:#b4e1bc;">文本</span>
#b4e1bc 背景颜色

此段背景颜色为 #b4e1bc.

<p style="background-color:#b4e1bc;">文本</p>
#b4e1bc 边框颜色

这个边框颜色为 #b4e1bc.

<div style="border:1px solid #b4e1bc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b4e1bc;}
.background {background-color:#b4e1bc;}
.border {border:1px solid #b4e1bc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉