#b5a1cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b5a1cc由70.98%红色,63.14%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为181,绿色值为161,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由11.28%青色,21.08%品红色,0.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 71.0
  • G 63.1
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 11.3
  • M 21.1
  • Y 0.0
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#b5a1cc 颜色转换

#b5a1cc十进制的RGB值为R:181, G:161, B:204。 CMYK值为C:11.275, M:21.079, Y: 0.0, K: 20.0

RGB 181, 161, 204
百分比 70.98%, 63.14%, 80.0%
十六进制 b5a1cc
十进制 11903436
二进制 10110101,10100001,11001100
CMYK 11.275, 21.079, 0.0, 20.0
CMYK百分比 11%, 21%, 0%, 20%
CMY 0.29, 0.369, 0.2
CMY百分比 29%, 37%, 20%
HSL 267.91°, 29.65, 71.57
HSV (or HSB) 267.91°, 21.078, 80.0
XYZ 42.698, 39.673, 62.532
xyY 0.295, 0.274, 39.673
CIE-LAB 69.236, 15.539, -19.284
CIE-LUV 69.236, 8.175, -32.171
CIE-LCH/LCHab 69.236, 24.766, 308.862
CIE-LUV/LCHuv 69.236, 33.194, 284.258
Hunter-Lab 62.987, 10.777, -14.771
YIQ 171.882, -1.8979, 17.6116
YUV 171.882, 15.80701, 7.99957
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#b5a1cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b5a1cc 相似颜色

相似颜色

#b5a1cc 色度/色彩

至黑
至白

#b5a1cc 色调

色调变化

#b5a1cc HTML/CSS代码

#b5a1cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b5a1cc.

<span style="color:#b5a1cc;">文本</span>
#b5a1cc 背景颜色

此段背景颜色为 #b5a1cc.

<p style="background-color:#b5a1cc;">文本</p>
#b5a1cc 边框颜色

这个边框颜色为 #b5a1cc.

<div style="border:1px solid #b5a1cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b5a1cc;}
.background {background-color:#b5a1cc;}
.border {border:1px solid #b5a1cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉