#b5b5bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b5b5bb由70.98%红色,70.98%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为181,绿色值为181,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由3.21%青色,3.21%品红色,0.0%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 71.0
  • G 71.0
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 3.2
  • M 3.2
  • Y 0.0
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#b5b5bb 颜色转换

#b5b5bb十进制的RGB值为R:181, G:181, B:187。 CMYK值为C:3.209, M:3.209, Y: 0.0, K: 26.667

RGB 181, 181, 187
百分比 70.98%, 70.98%, 73.33%
十六进制 b5b5bb
十进制 11908539
二进制 10110101,10110101,10111011
CMYK 3.209, 3.209, 0.0, 26.667
CMYK百分比 3%, 3%, 0%, 27%
CMY 0.29, 0.29, 0.267
CMY百分比 29%, 29%, 27%
HSL 240.0°, 4.23, 72.16
HSV (or HSB) 240.0°, 3.209, 73.33
XYZ 44.548, 46.459, 53.632
xyY 0.308, 0.321, 46.459
CIE-LAB 73.842, 1.136, -3.048
CIE-LUV 73.842, -0.346, -4.746
CIE-LCH/LCHab 73.842, 3.253, 290.44
CIE-LUV/LCHuv 73.842, 4.759, 265.826
Hunter-Lab 68.161, -2.62, 1.061
YIQ 181.684, -1.9278, 1.8672
YUV 181.684, 2.61781, -0.60006
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b5b5bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b5b5bb 相似颜色

相似颜色

#b5b5bb 色度/色彩

至黑
至白

#b5b5bb 色调

色调变化

#b5b5bb HTML/CSS代码

#b5b5bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b5b5bb.

<span style="color:#b5b5bb;">文本</span>
#b5b5bb 背景颜色

此段背景颜色为 #b5b5bb.

<p style="background-color:#b5b5bb;">文本</p>
#b5b5bb 边框颜色

这个边框颜色为 #b5b5bb.

<div style="border:1px solid #b5b5bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b5b5bb;}
.background {background-color:#b5b5bb;}
.border {border:1px solid #b5b5bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉