#b5b9cf 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b5b9cf由70.98%红色,72.55%绿色和81.18%蓝色组成,十进制红色值为181,绿色值为185,蓝色值为207。在CMKY色彩空间中,他由12.56%青色,10.63%品红色,0.0%黄色和18.82%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 71.0
  • G 72.5
  • B 81.2
  RGB 百分比
  • C 12.6
  • M 10.6
  • Y 0.0
  • K 18.8
  CMYK 百分比

#b5b9cf 颜色转换

#b5b9cf十进制的RGB值为R:181, G:185, B:207。 CMYK值为C:12.56, M:10.628, Y: 0.0, K: 18.824

RGB 181, 185, 207
百分比 70.98%, 72.55%, 81.18%
十六进制 b5b9cf
十进制 11909583
二进制 10110101,10111001,11001111
CMYK 12.56, 10.628, 0.0, 18.824
CMYK百分比 13%, 11%, 0%, 19%
CMY 0.29, 0.275, 0.188
CMY百分比 29%, 27%, 19%
HSL 230.77°, 21.31, 76.08
HSV (or HSB) 230.77°, 12.559999999999999, 81.18
XYZ 47.665, 49.026, 65.98
xyY 0.293, 0.301, 49.026
CIE-LAB 75.468, 2.987, -11.541
CIE-LUV 75.468, -3.42, -18.202
CIE-LCH/LCHab 75.468, 11.921, 284.51
CIE-LUV/LCHuv 75.468, 18.52, 259.358
Hunter-Lab 70.019, -1.019, -6.857
YIQ 186.312, -9.4522, 6.0004
YUV 186.312, 10.18237, -4.66022
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b5b9cf 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b5b9cf 相似颜色

相似颜色

#b5b9cf 色度/色彩

至黑
至白

#b5b9cf 色调

色调变化

#b5b9cf HTML/CSS代码

#b5b9cf 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b5b9cf.

<span style="color:#b5b9cf;">文本</span>
#b5b9cf 背景颜色

此段背景颜色为 #b5b9cf.

<p style="background-color:#b5b9cf;">文本</p>
#b5b9cf 边框颜色

这个边框颜色为 #b5b9cf.

<div style="border:1px solid #b5b9cf;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b5b9cf;}
.background {background-color:#b5b9cf;}
.border {border:1px solid #b5b9cf;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉