#b5bdc9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b5bdc9由70.98%红色,74.12%绿色和78.82%蓝色组成,十进制红色值为181,绿色值为189,蓝色值为201。在CMKY色彩空间中,他由9.95%青色,5.97%品红色,0.0%黄色和21.18%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 71.0
  • G 74.1
  • B 78.8
  RGB 百分比
  • C 10.0
  • M 6.0
  • Y 0.0
  • K 21.2
  CMYK 百分比

#b5bdc9 颜色转换

#b5bdc9十进制的RGB值为R:181, G:189, B:201。 CMYK值为C:9.951, M:5.97, Y: 0.0, K: 21.176

RGB 181, 189, 201
百分比 70.98%, 74.12%, 78.82%
十六进制 b5bdc9
十进制 11910601
二进制 10110101,10111101,11001001
CMYK 9.951, 5.97, 0.0, 21.176
CMYK百分比 10%, 6%, 0%, 21%
CMY 0.29, 0.259, 0.212
CMY百分比 29%, 26%, 21%
HSL 216.0°, 15.62, 74.9
HSV (or HSB) 216.0°, 9.950000000000001, 78.82
XYZ 47.794, 50.436, 62.472
xyY 0.297, 0.314, 50.436
CIE-LAB 76.336, -0.398, -6.991
CIE-LUV 76.336, -5.034, -10.557
CIE-LCH/LCHab 76.336, 7.002, 266.745
CIE-LUV/LCHuv 76.336, 11.696, 244.506
Hunter-Lab 71.018, -4.153, -2.443
YIQ 187.976, -8.6228, 2.0424
YUV 187.976, 6.41093, -6.12012
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b5bdc9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b5bdc9 相似颜色

相似颜色

#b5bdc9 色度/色彩

至黑
至白

#b5bdc9 色调

色调变化

#b5bdc9 HTML/CSS代码

#b5bdc9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b5bdc9.

<span style="color:#b5bdc9;">文本</span>
#b5bdc9 背景颜色

此段背景颜色为 #b5bdc9.

<p style="background-color:#b5bdc9;">文本</p>
#b5bdc9 边框颜色

这个边框颜色为 #b5bdc9.

<div style="border:1px solid #b5bdc9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b5bdc9;}
.background {background-color:#b5bdc9;}
.border {border:1px solid #b5bdc9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉