#b62e52 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b62e52由71.37%红色,18.04%绿色和32.16%蓝色组成,十进制红色值为182,绿色值为46,蓝色值为82。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,74.73%品红色,54.95%黄色和28.63%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3366

  • R 71.4
  • G 18.0
  • B 32.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 74.7
  • Y 54.9
  • K 28.6
  CMYK 百分比

#b62e52 颜色转换

#b62e52十进制的RGB值为R:182, G:46, B:82。 CMYK值为C:0.0, M:74.726, Y: 54.945, K: 28.627

RGB 182, 46, 82
百分比 71.37%, 18.04%, 32.16%
十六进制 b62e52
十进制 11939410
二进制 10110110,00101110,01010010
CMYK 0.0, 74.726, 54.945, 28.627
CMYK百分比 0%, 75%, 55%, 29%
CMY 0.286, 0.82, 0.678
CMY百分比 29%, 82%, 68%
HSL 344.12°, 59.65, 44.71
HSV (or HSB) 344.12°, 74.725, 71.37
XYZ 21.792, 12.511, 9.249
xyY 0.5, 0.287, 12.511
CIE-LAB 42.017, 55.955, 12.11
CIE-LUV 42.017, 92.666, 3.469
CIE-LCH/LCHab 42.017, 57.25, 12.211
CIE-LUV/LCHuv 42.017, 92.731, 2.144
Hunter-Lab 35.37, 48.078, 9.255
YIQ 90.768, 69.4756, 39.9672
YUV 90.768, -4.31322, 80.03964
网页安全色 #cc3366
颜色名称

#b62e52 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b62e52 相似颜色

相似颜色

#b62e52 色度/色彩

至黑
至白

#b62e52 色调

色调变化

#b62e52 HTML/CSS代码

#b62e52 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b62e52.

<span style="color:#b62e52;">文本</span>
#b62e52 背景颜色

此段背景颜色为 #b62e52.

<p style="background-color:#b62e52;">文本</p>
#b62e52 边框颜色

这个边框颜色为 #b62e52.

<div style="border:1px solid #b62e52;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b62e52;}
.background {background-color:#b62e52;}
.border {border:1px solid #b62e52;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉