#b62e70 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b62e70由71.37%红色,18.04%绿色和43.92%蓝色组成,十进制红色值为182,绿色值为46,蓝色值为112。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,74.73%品红色,38.46%黄色和28.63%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3366

  • R 71.4
  • G 18.0
  • B 43.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 74.7
  • Y 38.5
  • K 28.6
  CMYK 百分比

#b62e70 颜色转换

#b62e70十进制的RGB值为R:182, G:46, B:112。 CMYK值为C:0.0, M:74.726, Y: 38.461, K: 28.627

RGB 182, 46, 112
百分比 71.37%, 18.04%, 43.92%
十六进制 b62e70
十进制 11939440
二进制 10110110,00101110,01110000
CMYK 0.0, 74.726, 38.461, 28.627
CMYK百分比 0%, 75%, 38%, 29%
CMY 0.286, 0.82, 0.561
CMY百分比 29%, 82%, 56%
HSL 330.88°, 59.65, 44.71
HSV (or HSB) 330.88°, 74.725, 71.37
XYZ 23.194, 13.071, 16.63
xyY 0.438, 0.247, 13.071
CIE-LAB 42.871, 58.698, -5.407
CIE-LUV 42.871, 81.843, -17.42
CIE-LCH/LCHab 42.871, 58.947, 354.737
CIE-LUV/LCHuv 42.871, 83.676, 347.984
Hunter-Lab 36.154, 51.241, -1.964
YIQ 94.188, 59.8366, 49.3032
YUV 94.188, 8.76678, 77.03934
网页安全色 #cc3366
颜色名称

#b62e70 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b62e70 相似颜色

相似颜色

#b62e70 色度/色彩

至黑
至白

#b62e70 色调

色调变化

#b62e70 HTML/CSS代码

#b62e70 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b62e70.

<span style="color:#b62e70;">文本</span>
#b62e70 背景颜色

此段背景颜色为 #b62e70.

<p style="background-color:#b62e70;">文本</p>
#b62e70 边框颜色

这个边框颜色为 #b62e70.

<div style="border:1px solid #b62e70;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b62e70;}
.background {background-color:#b62e70;}
.border {border:1px solid #b62e70;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉