#b63e80 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b63e80由71.37%红色,24.31%绿色和50.2%蓝色组成,十进制红色值为182,绿色值为62,蓝色值为128。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,65.93%品红色,29.67%黄色和28.63%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3399

  • R 71.4
  • G 24.3
  • B 50.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 65.9
  • Y 29.7
  • K 28.6
  CMYK 百分比

#b63e80 颜色转换

#b63e80十进制的RGB值为R:182, G:62, B:128。 CMYK值为C:0.0, M:65.934, Y: 29.671, K: 28.627

RGB 182, 62, 128
百分比 71.37%, 24.31%, 50.2%
十六进制 b63e80
十进制 11943552
二进制 10110110,00111110,10000000
CMYK 0.0, 65.934, 29.671, 28.627
CMYK百分比 0%, 66%, 30%, 29%
CMY 0.286, 0.757, 0.498
CMY百分比 29%, 76%, 50%
HSL 327.0°, 49.18, 47.84
HSV (or HSB) 327.0°, 65.934, 71.37
XYZ 24.911, 14.951, 21.995
xyY 0.403, 0.242, 14.951
CIE-LAB 45.567, 54.602, -11.2
CIE-LUV 45.567, 70.093, -24.513
CIE-LCH/LCHab 45.567, 55.739, 348.409
CIE-LUV/LCHuv 45.567, 74.255, 340.724
Hunter-Lab 38.666, 47.331, -6.66
YIQ 105.404, 50.3022, 45.9192
YUV 105.404, 11.12102, 67.19934
网页安全色 #cc3399
颜色名称

#b63e80 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b63e80 相似颜色

相似颜色

#b63e80 色度/色彩

至黑
至白

#b63e80 色调

色调变化

#b63e80 HTML/CSS代码

#b63e80 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b63e80.

<span style="color:#b63e80;">文本</span>
#b63e80 背景颜色

此段背景颜色为 #b63e80.

<p style="background-color:#b63e80;">文本</p>
#b63e80 边框颜色

这个边框颜色为 #b63e80.

<div style="border:1px solid #b63e80;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b63e80;}
.background {background-color:#b63e80;}
.border {border:1px solid #b63e80;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉