#b64e4b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b64e4b由71.37%红色,30.59%绿色和29.41%蓝色组成,十进制红色值为182,绿色值为78,蓝色值为75。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,57.14%品红色,58.79%黄色和28.63%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6633

  • R71.4
  • G30.6
  • B29.4
  RGB 百分比
  • C0.0
  • M57.1
  • Y58.8
  • K28.6
  CMYK 百分比

#b64e4b 颜色转换

#b64e4b十进制的RGB值为R:182, G:78, B:75。 CMYK值为C:0.0, M:57.143, Y: 58.791, K: 28.627

RGB182, 78, 75
百分比71.37%, 30.59%, 29.41%
十六进制b64e4b
十进制11947595
二进制10110110,01001110,01001011
CMYK0.0, 57.143, 58.791, 28.627
CMYK百分比0%, 57%, 59%, 29%
CMY0.286, 0.694, 0.706
CMY百分比29%, 69%, 71%
HSL1.68°, 42.29, 50.39
HSV (or HSB)1.68°, 58.791000000000004, 71.37
XYZ23.287, 15.904, 8.5
xyY0.488, 0.333, 15.904
CIE-LAB46.848, 41.969, 22.883
CIE-LUV46.848, 76.933, 18.146
CIE-LCH/LCHab46.848, 47.802, 28.601
CIE-LUV/LCHuv46.848, 79.044, 13.272
Hunter-Lab39.88, 34.439, 15.279
YIQ108.754, 62.9375, 21.0624
YUV108.754, -16.60874, 64.26003
网页安全色#cc6633
颜色名称

#b64e4b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b64e4b 相似颜色

相似颜色

#b64e4b 色度/色彩

至黑
至白

#b64e4b 色调

色调变化

#b64e4b HTML/CSS代码

#b64e4b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b64e4b.

<span style="color:#b64e4b;">文本</span>
#b64e4b 背景颜色

此段背景颜色为 #b64e4b.

<p style="background-color:#b64e4b;">文本</p>
#b64e4b 边框颜色

这个边框颜色为 #b64e4b.

<div style="border:1px solid #b64e4b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b64e4b;}
.background {background-color:#b64e4b;}
.border {border:1px solid #b64e4b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉