#b67e4b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b67e4b由71.37%红色,49.41%绿色和29.41%蓝色组成,十进制红色值为182,绿色值为126,蓝色值为75。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,30.77%品红色,58.79%黄色和28.63%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6633

  • R 71.4
  • G 49.4
  • B 29.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 30.8
  • Y 58.8
  • K 28.6
  CMYK 百分比

#b67e4b 颜色转换

#b67e4b十进制的RGB值为R:182, G:126, B:75。 CMYK值为C:0.0, M:30.769, Y: 58.791, K: 28.627

RGB 182, 126, 75
百分比 71.37%, 49.41%, 29.41%
十六进制 b67e4b
十进制 11959883
二进制 10110110,01111110,01001011
CMYK 0.0, 30.769, 58.791, 28.627
CMYK百分比 0%, 31%, 59%, 29%
CMY 0.286, 0.506, 0.706
CMY百分比 29%, 51%, 71%
HSL 28.6°, 42.29, 50.39
HSV (or HSB) 28.6°, 58.791000000000004, 71.37
XYZ 28.023, 25.376, 10.078
xyY 0.441, 0.4, 25.376
CIE-LAB 57.441, 16.229, 36.151
CIE-LUV 57.441, 42.973, 38.847
CIE-LCH/LCHab 57.441, 39.627, 65.823
CIE-LUV/LCHuv 57.441, 57.929, 42.113
Hunter-Lab 50.375, 11.14, 23.4
YIQ 136.93, 49.7567, -4.0272
YUV 136.93, -30.47402, 39.54051
网页安全色 #cc6633
颜色名称

#b67e4b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b67e4b 相似颜色

相似颜色

#b67e4b 色度/色彩

至黑
至白

#b67e4b 色调

色调变化

#b67e4b HTML/CSS代码

#b67e4b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b67e4b.

<span style="color:#b67e4b;">文本</span>
#b67e4b 背景颜色

此段背景颜色为 #b67e4b.

<p style="background-color:#b67e4b;">文本</p>
#b67e4b 边框颜色

这个边框颜色为 #b67e4b.

<div style="border:1px solid #b67e4b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b67e4b;}
.background {background-color:#b67e4b;}
.border {border:1px solid #b67e4b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉