#b67e60 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b67e60由71.37%红色,49.41%绿色和37.65%蓝色组成,十进制红色值为182,绿色值为126,蓝色值为96。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,30.77%品红色,47.25%黄色和28.63%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6666

  • R 71.4
  • G 49.4
  • B 37.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 30.8
  • Y 47.3
  • K 28.6
  CMYK 百分比

#b67e60 颜色转换

#b67e60十进制的RGB值为R:182, G:126, B:96。 CMYK值为C:0.0, M:30.769, Y: 47.253, K: 28.627

RGB 182, 126, 96
百分比 71.37%, 49.41%, 37.65%
十六进制 b67e60
十进制 11959904
二进制 10110110,01111110,01100000
CMYK 0.0, 30.769, 47.253, 28.627
CMYK百分比 0%, 31%, 47%, 29%
CMY 0.286, 0.506, 0.624
CMY百分比 29%, 51%, 62%
HSL 20.93°, 37.07, 54.51
HSV (or HSB) 20.93°, 47.253, 71.37
XYZ 28.864, 25.713, 14.509
xyY 0.418, 0.372, 25.713
CIE-LAB 57.764, 18.133, 25.026
CIE-LUV 57.764, 40.701, 27.67
CIE-LCH/LCHab 57.764, 30.905, 54.074
CIE-LUV/LCHuv 57.764, 49.216, 34.209
Hunter-Lab 50.708, 12.867, 18.531
YIQ 139.324, 43.0094, 2.508
YUV 139.324, -21.31802, 37.4403
网页安全色 #cc6666
颜色名称

#b67e60 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b67e60 相似颜色

相似颜色

#b67e60 色度/色彩

至黑
至白

#b67e60 色调

色调变化

#b67e60 HTML/CSS代码

#b67e60 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b67e60.

<span style="color:#b67e60;">文本</span>
#b67e60 背景颜色

此段背景颜色为 #b67e60.

<p style="background-color:#b67e60;">文本</p>
#b67e60 边框颜色

这个边框颜色为 #b67e60.

<div style="border:1px solid #b67e60;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b67e60;}
.background {background-color:#b67e60;}
.border {border:1px solid #b67e60;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉