#b68e75 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b68e75由71.37%红色,55.69%绿色和45.88%蓝色组成,十进制红色值为182,绿色值为142,蓝色值为117。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,21.98%品红色,35.72%黄色和28.63%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9966

  • R 71.4
  • G 55.7
  • B 45.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 22.0
  • Y 35.7
  • K 28.6
  CMYK 百分比

#b68e75 颜色转换

#b68e75十进制的RGB值为R:182, G:142, B:117。 CMYK值为C:0.0, M:21.979, Y: 35.715, K: 28.627

RGB 182, 142, 117
百分比 71.37%, 55.69%, 45.88%
十六进制 b68e75
十进制 11964021
二进制 10110110,10001110,01110101
CMYK 0.0, 21.979, 35.715, 28.627
CMYK百分比 0%, 22%, 36%, 29%
CMY 0.286, 0.443, 0.541
CMY百分比 29%, 44%, 54%
HSL 23.08°, 30.81, 58.63
HSV (or HSB) 23.08°, 35.714, 71.37
XYZ 32.175, 30.577, 21.036
xyY 0.384, 0.365, 30.577
CIE-LAB 62.149, 11.622, 19.12
CIE-LUV 62.149, 27.875, 22.992
CIE-LCH/LCHab 62.149, 22.376, 58.707
CIE-LUV/LCHuv 62.149, 36.134, 39.516
Hunter-Lab 55.296, 7.096, 16.152
YIQ 151.11, 31.8685, 0.68
YUV 151.11, -16.78378, 27.10025
网页安全色 #cc9966
颜色名称

#b68e75 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b68e75 相似颜色

相似颜色

#b68e75 色度/色彩

至黑
至白

#b68e75 色调

色调变化

#b68e75 HTML/CSS代码

#b68e75 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b68e75.

<span style="color:#b68e75;">文本</span>
#b68e75 背景颜色

此段背景颜色为 #b68e75.

<p style="background-color:#b68e75;">文本</p>
#b68e75 边框颜色

这个边框颜色为 #b68e75.

<div style="border:1px solid #b68e75;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b68e75;}
.background {background-color:#b68e75;}
.border {border:1px solid #b68e75;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉