#b68e79 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b68e79由71.37%红色,55.69%绿色和47.45%蓝色组成,十进制红色值为182,绿色值为142,蓝色值为121。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,21.98%品红色,33.52%黄色和28.63%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9966

  • R 71.4
  • G 55.7
  • B 47.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 22.0
  • Y 33.5
  • K 28.6
  CMYK 百分比

#b68e79 颜色转换

#b68e79十进制的RGB值为R:182, G:142, B:121。 CMYK值为C:0.0, M:21.979, Y: 33.517, K: 28.627

RGB 182, 142, 121
百分比 71.37%, 55.69%, 47.45%
十六进制 b68e79
十进制 11964025
二进制 10110110,10001110,01111001
CMYK 0.0, 21.979, 33.517, 28.627
CMYK百分比 0%, 22%, 34%, 29%
CMY 0.286, 0.443, 0.525
CMY百分比 29%, 44%, 53%
HSL 20.66°, 29.47, 59.41
HSV (or HSB) 20.66°, 33.516, 71.37
XYZ 32.415, 30.673, 22.301
xyY 0.38, 0.359, 30.673
CIE-LAB 62.23, 12.135, 16.988
CIE-LUV 62.23, 27.461, 20.337
CIE-LCH/LCHab 62.23, 20.877, 54.46
CIE-LUV/LCHuv 62.23, 34.172, 36.522
Hunter-Lab 55.383, 7.555, 14.894
YIQ 151.566, 30.5833, 1.9248
YUV 151.566, -15.03978, 26.70021
网页安全色 #cc9966
颜色名称

#b68e79 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b68e79 相似颜色

相似颜色

#b68e79 色度/色彩

至黑
至白

#b68e79 色调

色调变化

#b68e79 HTML/CSS代码

#b68e79 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b68e79.

<span style="color:#b68e79;">文本</span>
#b68e79 背景颜色

此段背景颜色为 #b68e79.

<p style="background-color:#b68e79;">文本</p>
#b68e79 边框颜色

这个边框颜色为 #b68e79.

<div style="border:1px solid #b68e79;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b68e79;}
.background {background-color:#b68e79;}
.border {border:1px solid #b68e79;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉