#b6b1b6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b6b1b6由71.37%红色,69.41%绿色和71.37%蓝色组成,十进制红色值为182,绿色值为177,蓝色值为182。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,2.75%品红色,0.0%黄色和28.63%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 71.4
  • G 69.4
  • B 71.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 2.7
  • Y 0.0
  • K 28.6
  CMYK 百分比

#b6b1b6 颜色转换

#b6b1b6十进制的RGB值为R:182, G:177, B:182。 CMYK值为C:0.0, M:2.748, Y: 0.0, K: 28.627

RGB 182, 177, 182
百分比 71.37%, 69.41%, 71.37%
十六进制 b6b1b6
十进制 11973046
二进制 10110110,10110001,10110110
CMYK 0.0, 2.748, 0.0, 28.627
CMYK百分比 0%, 3%, 0%, 29%
CMY 0.286, 0.306, 0.286
CMY百分比 29%, 31%, 29%
HSL 300.0°, 3.31, 70.39
HSV (or HSB) 300.0°, 2.7470000000000003, 71.37
XYZ 43.456, 44.767, 50.605
xyY 0.313, 0.322, 44.767
CIE-LAB 72.738, 2.696, -1.924
CIE-LUV 72.738, 2.553, -3.316
CIE-LCH/LCHab 72.738, 3.312, 324.493
CIE-LUV/LCHuv 72.738, 4.185, 307.589
Hunter-Lab 66.908, -1.157, 1.992
YIQ 179.065, 1.373, 2.6135
YUV 179.065, 1.44612, 2.57495
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#b6b1b6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b6b1b6 相似颜色

相似颜色

#b6b1b6 色度/色彩

至黑
至白

#b6b1b6 色调

色调变化

#b6b1b6 HTML/CSS代码

#b6b1b6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b6b1b6.

<span style="color:#b6b1b6;">文本</span>
#b6b1b6 背景颜色

此段背景颜色为 #b6b1b6.

<p style="background-color:#b6b1b6;">文本</p>
#b6b1b6 边框颜色

这个边框颜色为 #b6b1b6.

<div style="border:1px solid #b6b1b6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b6b1b6;}
.background {background-color:#b6b1b6;}
.border {border:1px solid #b6b1b6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉