#b6b2bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b6b2bb由71.37%红色,69.8%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为182,绿色值为178,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由2.67%青色,4.81%品红色,0.0%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 71.4
  • G 69.8
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 2.7
  • M 4.8
  • Y 0.0
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#b6b2bb 颜色转换

#b6b2bb十进制的RGB值为R:182, G:178, B:187。 CMYK值为C:2.673, M:4.812, Y: 0.0, K: 26.667

RGB 182, 178, 187
百分比 71.37%, 69.8%, 73.33%
十六进制 b6b2bb
十进制 11973307
二进制 10110110,10110010,10111011
CMYK 2.673, 4.812, 0.0, 26.667
CMYK百分比 3%, 5%, 0%, 27%
CMY 0.286, 0.302, 0.267
CMY百分比 29%, 30%, 27%
HSL 266.67°, 6.21, 71.57
HSV (or HSB) 266.67°, 4.813, 73.33
XYZ 44.18, 45.374, 53.442
xyY 0.309, 0.317, 45.374
CIE-LAB 73.137, 3.103, -4.076
CIE-LUV 73.137, 1.729, -6.622
CIE-LCH/LCHab 73.137, 5.123, 307.281
CIE-LUV/LCHuv 73.137, 6.844, 284.634
Hunter-Lab 67.36, -0.806, 0.113
YIQ 180.222, -0.5081, 3.6468
YUV 180.222, 3.33726, 1.55991
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#b6b2bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b6b2bb 相似颜色

相似颜色

#b6b2bb 色度/色彩

至黑
至白

#b6b2bb 色调

色调变化

#b6b2bb HTML/CSS代码

#b6b2bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b6b2bb.

<span style="color:#b6b2bb;">文本</span>
#b6b2bb 背景颜色

此段背景颜色为 #b6b2bb.

<p style="background-color:#b6b2bb;">文本</p>
#b6b2bb 边框颜色

这个边框颜色为 #b6b2bb.

<div style="border:1px solid #b6b2bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b6b2bb;}
.background {background-color:#b6b2bb;}
.border {border:1px solid #b6b2bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉