#b6b7bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b6b7bb由71.37%红色,71.76%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为182,绿色值为183,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由2.67%青色,2.14%品红色,0.0%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 71.4
  • G 71.8
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 2.7
  • M 2.1
  • Y 0.0
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#b6b7bb 颜色转换

#b6b7bb十进制的RGB值为R:182, G:183, B:187。 CMYK值为C:2.673, M:2.138, Y: 0.0, K: 26.667

RGB 182, 183, 187
百分比 71.37%, 71.76%, 73.33%
十六进制 b6b7bb
十进制 11974587
二进制 10110110,10110111,10111011
CMYK 2.673, 2.138, 0.0, 26.667
CMYK百分比 3%, 2%, 0%, 27%
CMY 0.286, 0.282, 0.267
CMY百分比 29%, 28%, 27%
HSL 228.0°, 3.55, 72.35
HSV (or HSB) 228.0°, 2.674, 73.33
XYZ 45.193, 47.4, 53.779
xyY 0.309, 0.324, 47.4
CIE-LAB 74.445, 0.405, -2.154
CIE-LUV 74.445, -0.793, -3.282
CIE-LCH/LCHab 74.445, 2.191, 280.661
CIE-LUV/LCHuv 74.445, 3.377, 256.419
Hunter-Lab 68.848, -3.312, 1.88
YIQ 183.157, -1.8811, 1.0333
YUV 183.157, 1.89296, -1.01504
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b6b7bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b6b7bb 相似颜色

相似颜色

#b6b7bb 色度/色彩

至黑
至白

#b6b7bb 色调

色调变化

#b6b7bb HTML/CSS代码

#b6b7bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b6b7bb.

<span style="color:#b6b7bb;">文本</span>
#b6b7bb 背景颜色

此段背景颜色为 #b6b7bb.

<p style="background-color:#b6b7bb;">文本</p>
#b6b7bb 边框颜色

这个边框颜色为 #b6b7bb.

<div style="border:1px solid #b6b7bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b6b7bb;}
.background {background-color:#b6b7bb;}
.border {border:1px solid #b6b7bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉