#b6b8bd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b6b8bd由71.37%红色,72.16%绿色和74.12%蓝色组成,十进制红色值为182,绿色值为184,蓝色值为189。在CMKY色彩空间中,他由3.7%青色,2.65%品红色,0.0%黄色和25.88%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 71.4
  • G 72.2
  • B 74.1
  RGB 百分比
  • C 3.7
  • M 2.6
  • Y 0.0
  • K 25.9
  CMYK 百分比

#b6b8bd 颜色转换

#b6b8bd十进制的RGB值为R:182, G:184, B:189。 CMYK值为C:3.704, M:2.646, Y: 0.0, K: 25.882

RGB 182, 184, 189
百分比 71.37%, 72.16%, 74.12%
十六进制 b6b8bd
十进制 11974845
二进制 10110110,10111000,10111101
CMYK 3.704, 2.646, 0.0, 25.882
CMYK百分比 4%, 3%, 0%, 26%
CMY 0.286, 0.278, 0.259
CMY百分比 29%, 28%, 26%
HSL 222.86°, 5.04, 72.75
HSV (or HSB) 222.86°, 3.7039999999999997, 74.12
XYZ 45.615, 47.9, 54.984
xyY 0.307, 0.323, 47.9
CIE-LAB 74.762, 0.252, -2.78
CIE-LUV 74.762, -1.406, -4.201
CIE-LCH/LCHab 74.762, 2.791, 275.181
CIE-LUV/LCHuv 74.762, 4.43, 251.493
Hunter-Lab 69.21, -3.47, 1.344
YIQ 183.972, -2.7983, 1.133
YUV 183.972, 2.4761, -1.73005
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b6b8bd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b6b8bd 相似颜色

相似颜色

#b6b8bd 色度/色彩

至黑
至白

#b6b8bd 色调

色调变化

#b6b8bd HTML/CSS代码

#b6b8bd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b6b8bd.

<span style="color:#b6b8bd;">文本</span>
#b6b8bd 背景颜色

此段背景颜色为 #b6b8bd.

<p style="background-color:#b6b8bd;">文本</p>
#b6b8bd 边框颜色

这个边框颜色为 #b6b8bd.

<div style="border:1px solid #b6b8bd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b6b8bd;}
.background {background-color:#b6b8bd;}
.border {border:1px solid #b6b8bd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉