#b6e55e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b6e55e由71.37%红色,89.8%绿色和36.86%蓝色组成,十进制红色值为182,绿色值为229,蓝色值为94。在CMKY色彩空间中,他由20.52%青色,0.0%品红色,58.95%黄色和10.2%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc66

  • R 71.4
  • G 89.8
  • B 36.9
  RGB 百分比
  • C 20.5
  • M 0.0
  • Y 59.0
  • K 10.2
  CMYK 百分比

#b6e55e 颜色转换

#b6e55e十进制的RGB值为R:182, G:229, B:94。 CMYK值为C:20.524, M:0.0, Y: 58.952, K: 10.196

RGB 182, 229, 94
百分比 71.37%, 89.8%, 36.86%
十六进制 b6e55e
十进制 11986270
二进制 10110110,11100101,01011110
CMYK 20.524, 0.0, 58.952, 10.196
CMYK百分比 21%, 0%, 59%, 10%
CMY 0.286, 0.102, 0.631
CMY百分比 29%, 10%, 63%
HSL 80.89°, 72.19, 63.33
HSV (or HSB) 80.89°, 58.952000000000005, 89.8
XYZ 49.33, 66.791, 20.882
xyY 0.36, 0.488, 66.791
CIE-LAB 85.398, -35.244, 59.488
CIE-LUV 85.398, -22.965, 79.205
CIE-LCH/LCHab 85.398, 69.144, 120.645
CIE-LUV/LCHuv 85.398, 82.467, 106.169
Hunter-Lab 81.726, -35.276, 42.059
YIQ 199.557, 15.3682, -51.9525
YUV 199.557, -51.9426, -15.40365
网页安全色 #cccc66
颜色名称

#b6e55e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b6e55e 相似颜色

相似颜色

#b6e55e 色度/色彩

至黑
至白

#b6e55e 色调

色调变化

#b6e55e HTML/CSS代码

#b6e55e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b6e55e.

<span style="color:#b6e55e;">文本</span>
#b6e55e 背景颜色

此段背景颜色为 #b6e55e.

<p style="background-color:#b6e55e;">文本</p>
#b6e55e 边框颜色

这个边框颜色为 #b6e55e.

<div style="border:1px solid #b6e55e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b6e55e;}
.background {background-color:#b6e55e;}
.border {border:1px solid #b6e55e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉