#b75cdd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b75cdd由71.76%红色,36.08%绿色和86.67%蓝色组成,十进制红色值为183,绿色值为92,蓝色值为221。在CMKY色彩空间中,他由17.19%青色,58.37%品红色,0.0%黄色和13.33%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc66cc

  • R 71.8
  • G 36.1
  • B 86.7
  RGB 百分比
  • C 17.2
  • M 58.4
  • Y 0.0
  • K 13.3
  CMYK 百分比

#b75cdd 颜色转换

#b75cdd十进制的RGB值为R:183, G:92, B:221。 CMYK值为C:17.195, M:58.372, Y: 0.0, K: 13.333

RGB 183, 92, 221
百分比 71.76%, 36.08%, 86.67%
十六进制 b75cdd
十进制 12016861
二进制 10110111,01011100,11011101
CMYK 17.195, 58.372, 0.0, 13.333
CMYK百分比 17%, 58%, 0%, 13%
CMY 0.282, 0.639, 0.133
CMY百分比 28%, 64%, 13%
HSL 282.33°, 65.48, 61.37
HSV (or HSB) 282.33°, 58.370999999999995, 86.67
XYZ 36.405, 22.943, 70.913
xyY 0.279, 0.176, 22.943
CIE-LAB 55.014, 57.022, -50.925
CIE-LUV 55.014, 34.046, -86.036
CIE-LCH/LCHab 55.014, 76.452, 318.233
CIE-LUV/LCHuv 55.014, 92.527, 291.59
Hunter-Lab 47.899, 51.843, -54.248
YIQ 133.915, 12.7792, 59.3913
YUV 133.915, 42.85609, 43.06371
网页安全色 #cc66cc
颜色名称

#b75cdd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b75cdd 相似颜色

相似颜色

#b75cdd 色度/色彩

至黑
至白

#b75cdd 色调

色调变化

#b75cdd HTML/CSS代码

#b75cdd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b75cdd.

<span style="color:#b75cdd;">文本</span>
#b75cdd 背景颜色

此段背景颜色为 #b75cdd.

<p style="background-color:#b75cdd;">文本</p>
#b75cdd 边框颜色

这个边框颜色为 #b75cdd.

<div style="border:1px solid #b75cdd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b75cdd;}
.background {background-color:#b75cdd;}
.border {border:1px solid #b75cdd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉