#b76e51 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b76e51由71.76%红色,43.14%绿色和31.76%蓝色组成,十进制红色值为183,绿色值为110,蓝色值为81。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,39.89%品红色,55.74%黄色和28.23%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6666

  • R 71.8
  • G 43.1
  • B 31.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 39.9
  • Y 55.7
  • K 28.2
  CMYK 百分比

#b76e51 颜色转换

#b76e51十进制的RGB值为R:183, G:110, B:81。 CMYK值为C:0.0, M:39.891, Y: 55.737, K: 28.235

RGB 183, 110, 81
百分比 71.76%, 43.14%, 31.76%
十六进制 b76e51
十进制 12021329
二进制 10110111,01101110,01010001
CMYK 0.0, 39.891, 55.737, 28.235
CMYK百分比 0%, 40%, 56%, 28%
CMY 0.282, 0.569, 0.682
CMY百分比 28%, 57%, 68%
HSL 17.06°, 41.46, 51.77
HSV (or HSB) 17.06°, 55.738, 71.77
XYZ 26.59, 21.815, 10.594
xyY 0.451, 0.37, 21.815
CIE-LAB 53.83, 26.02, 28.407
CIE-LUV 53.83, 54.578, 28.574
CIE-LCH/LCHab 53.83, 38.523, 47.511
CIE-LUV/LCHuv 53.83, 61.606, 27.634
Hunter-Lab 46.707, 19.883, 19.246
YIQ 128.521, 52.8184, 6.4147
YUV 128.521, -23.38339, 47.79529
网页安全色 #cc6666
颜色名称

#b76e51 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b76e51 相似颜色

相似颜色

#b76e51 色度/色彩

至黑
至白

#b76e51 色调

色调变化

#b76e51 HTML/CSS代码

#b76e51 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b76e51.

<span style="color:#b76e51;">文本</span>
#b76e51 背景颜色

此段背景颜色为 #b76e51.

<p style="background-color:#b76e51;">文本</p>
#b76e51 边框颜色

这个边框颜色为 #b76e51.

<div style="border:1px solid #b76e51;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b76e51;}
.background {background-color:#b76e51;}
.border {border:1px solid #b76e51;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉