#b76e95 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b76e95由71.76%红色,43.14%绿色和58.43%蓝色组成,十进制红色值为183,绿色值为110,蓝色值为149。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,39.89%品红色,18.58%黄色和28.23%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6699

  • R 71.8
  • G 43.1
  • B 58.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 39.9
  • Y 18.6
  • K 28.2
  CMYK 百分比

#b76e95 颜色转换

#b76e95十进制的RGB值为R:183, G:110, B:149。 CMYK值为C:0.0, M:39.891, Y: 18.58, K: 28.235

RGB 183, 110, 149
百分比 71.76%, 43.14%, 58.43%
十六进制 b76e95
十进制 12021397
二进制 10110111,01101110,10010101
CMYK 0.0, 39.891, 18.58, 28.235
CMYK百分比 0%, 40%, 19%, 28%
CMY 0.282, 0.569, 0.416
CMY百分比 28%, 57%, 42%
HSL 327.95°, 33.64, 57.45
HSV (or HSB) 327.95°, 39.891, 71.77
XYZ 30.529, 23.391, 31.339
xyY 0.358, 0.274, 23.391
CIE-LAB 55.472, 34.351, -8.821
CIE-LUV 55.472, 42.568, -18.405
CIE-LCH/LCHab 55.472, 35.466, 345.598
CIE-LUV/LCHuv 55.472, 46.376, 336.617
Hunter-Lab 48.364, 28.039, -4.564
YIQ 136.273, 30.97, 27.5763
YUV 136.273, 6.26461, 40.99461
网页安全色 #cc6699
颜色名称

#b76e95 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b76e95 相似颜色

相似颜色

#b76e95 色度/色彩

至黑
至白

#b76e95 色调

色调变化

#b76e95 HTML/CSS代码

#b76e95 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b76e95.

<span style="color:#b76e95;">文本</span>
#b76e95 背景颜色

此段背景颜色为 #b76e95.

<p style="background-color:#b76e95;">文本</p>
#b76e95 边框颜色

这个边框颜色为 #b76e95.

<div style="border:1px solid #b76e95;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b76e95;}
.background {background-color:#b76e95;}
.border {border:1px solid #b76e95;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉