#b77b2e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b77b2e由71.76%红色,48.24%绿色和18.04%蓝色组成,十进制红色值为183,绿色值为123,蓝色值为46。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,32.79%品红色,74.86%黄色和28.23%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6633

  • R 71.8
  • G 48.2
  • B 18.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 32.8
  • Y 74.9
  • K 28.2
  CMYK 百分比

#b77b2e 颜色转换

#b77b2e十进制的RGB值为R:183, G:123, B:46。 CMYK值为C:0.0, M:32.788, Y: 74.864, K: 28.235

RGB 183, 123, 46
百分比 71.76%, 48.24%, 18.04%
十六进制 b77b2e
十进制 12024622
二进制 10110111,01111011,00101110
CMYK 0.0, 32.788, 74.864, 28.235
CMYK百分比 0%, 33%, 75%, 28%
CMY 0.282, 0.518, 0.82
CMY百分比 28%, 52%, 82%
HSL 33.72°, 59.82, 44.9
HSV (or HSB) 33.72°, 74.863, 71.77
XYZ 27.105, 24.432, 5.873
xyY 0.472, 0.426, 24.432
CIE-LAB 56.518, 16.533, 49.465
CIE-LUV 56.518, 48.364, 48.791
CIE-LCH/LCHab 56.518, 52.155, 71.518
CIE-LUV/LCHuv 56.518, 68.7, 45.251
Hunter-Lab 49.429, 11.383, 27.556
YIQ 132.162, 60.4941, -11.2724
YUV 132.162, -42.39857, 44.60077
网页安全色 #cc6633
颜色名称

#b77b2e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b77b2e 相似颜色

相似颜色

#b77b2e 色度/色彩

至黑
至白

#b77b2e 色调

色调变化

#b77b2e HTML/CSS代码

#b77b2e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b77b2e.

<span style="color:#b77b2e;">文本</span>
#b77b2e 背景颜色

此段背景颜色为 #b77b2e.

<p style="background-color:#b77b2e;">文本</p>
#b77b2e 边框颜色

这个边框颜色为 #b77b2e.

<div style="border:1px solid #b77b2e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b77b2e;}
.background {background-color:#b77b2e;}
.border {border:1px solid #b77b2e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉