#b79bb4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b79bb4由71.76%红色,60.78%绿色和70.59%蓝色组成,十进制红色值为183,绿色值为155,蓝色值为180。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,15.3%品红色,1.64%黄色和28.23%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 71.8
  • G 60.8
  • B 70.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 15.3
  • Y 1.6
  • K 28.2
  CMYK 百分比

#b79bb4 颜色转换

#b79bb4十进制的RGB值为R:183, G:155, B:180。 CMYK值为C:0.0, M:15.301, Y: 1.64, K: 28.235

RGB 183, 155, 180
百分比 71.76%, 60.78%, 70.59%
十六进制 b79bb4
十进制 12032948
二进制 10110111,10011011,10110100
CMYK 0.0, 15.301, 1.64, 28.235
CMYK百分比 0%, 15%, 2%, 28%
CMY 0.282, 0.392, 0.294
CMY百分比 28%, 39%, 29%
HSL 306.43°, 16.28, 66.27
HSV (or HSB) 306.43°, 15.301, 71.77
XYZ 39.487, 36.806, 48.202
xyY 0.317, 0.296, 36.806
CIE-LAB 67.131, 14.762, -9.098
CIE-LUV 67.131, 14.584, -16.035
CIE-LCH/LCHab 67.131, 17.34, 328.354
CIE-LUV/LCHuv 67.131, 21.675, 312.286
Hunter-Lab 60.668, 10.011, -4.639
YIQ 166.222, 8.6527, 13.702
YUV 166.222, 6.78191, 14.71975
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#b79bb4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b79bb4 相似颜色

相似颜色

#b79bb4 色度/色彩

至黑
至白

#b79bb4 色调

色调变化

#b79bb4 HTML/CSS代码

#b79bb4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b79bb4.

<span style="color:#b79bb4;">文本</span>
#b79bb4 背景颜色

此段背景颜色为 #b79bb4.

<p style="background-color:#b79bb4;">文本</p>
#b79bb4 边框颜色

这个边框颜色为 #b79bb4.

<div style="border:1px solid #b79bb4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b79bb4;}
.background {background-color:#b79bb4;}
.border {border:1px solid #b79bb4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉