#b79cb3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b79cb3由71.76%红色,61.18%绿色和70.2%蓝色组成,十进制红色值为183,绿色值为156,蓝色值为179。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,14.76%品红色,2.19%黄色和28.23%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99cc

  • R 71.8
  • G 61.2
  • B 70.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 14.8
  • Y 2.2
  • K 28.2
  CMYK 百分比

#b79cb3 颜色转换

#b79cb3十进制的RGB值为R:183, G:156, B:179。 CMYK值为C:0.0, M:14.755, Y: 2.186, K: 28.235

RGB 183, 156, 179
百分比 71.76%, 61.18%, 70.2%
十六进制 b79cb3
十进制 12033203
二进制 10110111,10011100,10110011
CMYK 0.0, 14.755, 2.186, 28.235
CMYK百分比 0%, 15%, 2%, 28%
CMY 0.282, 0.388, 0.298
CMY百分比 28%, 39%, 30%
HSL 308.89°, 15.79, 66.47
HSV (or HSB) 308.89°, 14.754000000000001, 71.77
XYZ 39.552, 37.099, 47.723
xyY 0.318, 0.298, 37.099
CIE-LAB 67.351, 14.018, -8.212
CIE-LUV 67.351, 14.172, -14.575
CIE-LCH/LCHab 67.351, 16.246, 329.639
CIE-LUV/LCHuv 67.351, 20.329, 314.196
Hunter-Lab 60.909, 9.32, -3.817
YIQ 166.695, 8.6994, 12.8681
YUV 166.695, 6.05705, 14.30477
网页安全色 #cc99cc
颜色名称

#b79cb3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b79cb3 相似颜色

相似颜色

#b79cb3 色度/色彩

至黑
至白

#b79cb3 色调

色调变化

#b79cb3 HTML/CSS代码

#b79cb3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b79cb3.

<span style="color:#b79cb3;">文本</span>
#b79cb3 背景颜色

此段背景颜色为 #b79cb3.

<p style="background-color:#b79cb3;">文本</p>
#b79cb3 边框颜色

这个边框颜色为 #b79cb3.

<div style="border:1px solid #b79cb3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b79cb3;}
.background {background-color:#b79cb3;}
.border {border:1px solid #b79cb3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉