#b79e41 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b79e41由71.76%红色,61.96%绿色和25.49%蓝色组成,十进制红色值为183,绿色值为158,蓝色值为65。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,13.66%品红色,64.48%黄色和28.23%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9933

  • R 71.8
  • G 62.0
  • B 25.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 13.7
  • Y 64.5
  • K 28.2
  CMYK 百分比

#b79e41 颜色转换

#b79e41十进制的RGB值为R:183, G:158, B:65。 CMYK值为C:0.0, M:13.661, Y: 64.481, K: 28.235

RGB 183, 158, 65
百分比 71.76%, 61.96%, 25.49%
十六进制 b79e41
十进制 12033601
二进制 10110111,10011110,01000001
CMYK 0.0, 13.661, 64.481, 28.235
CMYK百分比 0%, 14%, 64%, 28%
CMY 0.282, 0.38, 0.745
CMY百分比 28%, 38%, 75%
HSL 47.29°, 47.58, 48.63
HSV (or HSB) 47.29°, 64.481, 71.77
XYZ 32.71, 34.904, 10.015
xyY 0.421, 0.45, 34.904
CIE-LAB 65.674, -1.654, 50.537
CIE-LUV 65.674, 21.614, 57.581
CIE-LCH/LCHab 65.674, 50.564, 91.874
CIE-LUV/LCHuv 65.674, 61.504, 69.426
Hunter-Lab 59.079, -4.561, 31.305
YIQ 154.873, 44.7784, -23.6541
YUV 154.873, -44.22467, 24.67593
网页安全色 #cc9933
颜色名称

#b79e41 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b79e41 相似颜色

相似颜色

#b79e41 色度/色彩

至黑
至白

#b79e41 色调

色调变化

#b79e41 HTML/CSS代码

#b79e41 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b79e41.

<span style="color:#b79e41;">文本</span>
#b79e41 背景颜色

此段背景颜色为 #b79e41.

<p style="background-color:#b79e41;">文本</p>
#b79e41 边框颜色

这个边框颜色为 #b79e41.

<div style="border:1px solid #b79e41;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b79e41;}
.background {background-color:#b79e41;}
.border {border:1px solid #b79e41;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉