#b7b59b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b7b59b由71.76%红色,70.98%绿色和60.78%蓝色组成,十进制红色值为183,绿色值为181,蓝色值为155。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,1.09%品红色,15.3%黄色和28.23%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 71.8
  • G 71.0
  • B 60.8
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 1.1
  • Y 15.3
  • K 28.2
  CMYK 百分比

#b7b59b 颜色转换

#b7b59b十进制的RGB值为R:183, G:181, B:155。 CMYK值为C:0.0, M:1.094, Y: 15.301, K: 28.235

RGB 183, 181, 155
百分比 71.76%, 70.98%, 60.78%
十六进制 b7b59b
十进制 12039579
二进制 10110111,10110101,10011011
CMYK 0.0, 1.094, 15.301, 28.235
CMYK百分比 0%, 1%, 15%, 28%
CMY 0.282, 0.29, 0.392
CMY百分比 28%, 29%, 39%
HSL 55.71°, 16.28, 66.27
HSV (or HSB) 55.71°, 15.301, 71.77
XYZ 41.968, 45.482, 37.577
xyY 0.336, 0.364, 45.482
CIE-LAB 73.208, -3.776, 13.521
CIE-LUV 73.208, 2.609, 19.757
CIE-LCH/LCHab 73.208, 14.038, 105.605
CIE-LUV/LCHuv 73.208, 19.929, 82.476
Hunter-Lab 67.44, -6.941, 14.173
YIQ 178.634, 9.5456, -7.6682
YUV 178.634, -11.62845, 3.83026
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#b7b59b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b7b59b 相似颜色

相似颜色

#b7b59b 色度/色彩

至黑
至白

#b7b59b 色调

色调变化

#b7b59b HTML/CSS代码

#b7b59b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b7b59b.

<span style="color:#b7b59b;">文本</span>
#b7b59b 背景颜色

此段背景颜色为 #b7b59b.

<p style="background-color:#b7b59b;">文本</p>
#b7b59b 边框颜色

这个边框颜色为 #b7b59b.

<div style="border:1px solid #b7b59b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b7b59b;}
.background {background-color:#b7b59b;}
.border {border:1px solid #b7b59b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉