#b7bbb7 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b7bbb7由71.76%红色,73.33%绿色和71.76%蓝色组成,十进制红色值为183,绿色值为187,蓝色值为183。在CMKY色彩空间中,他由2.14%青色,0.0%品红色,2.14%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R71.8
  • G73.3
  • B71.8
  RGB 百分比
  • C2.1
  • M0.0
  • Y2.1
  • K26.7
  CMYK 百分比

#b7bbb7 颜色转换

#b7bbb7十进制的RGB值为R:183, G:187, B:183。 CMYK值为C:2.138, M:0.0, Y: 2.138, K: 26.667

RGB183, 187, 183
百分比71.76%, 73.33%, 71.76%
十六进制b7bbb7
十进制12041143
二进制10110111,10111011,10110111
CMYK2.138, 0.0, 2.138, 26.667
CMYK百分比2%, 0%, 2%, 27%
CMY0.282, 0.267, 0.282
CMY百分比28%, 27%, 28%
HSL120.0°, 2.86, 72.55
HSV (or HSB)120.0°, 2.139, 73.33
XYZ45.844, 49.027, 51.845
xyY0.312, 0.334, 49.027
CIE-LAB75.468, -2.137, 1.527
CIE-LUV75.468, -2.046, 2.63
CIE-LCH/LCHab75.468, 2.627, 144.448
CIE-LUV/LCHuv75.468, 3.332, 127.888
Hunter-Lab70.019, -5.662, 5.113
YIQ185.348, -1.0984, -2.0908
YUV185.348, -1.15361, -2.05996
网页安全色#cccccc
颜色名称

#b7bbb7 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b7bbb7 相似颜色

相似颜色

#b7bbb7 色度/色彩

至黑
至白

#b7bbb7 色调

色调变化

#b7bbb7 HTML/CSS代码

#b7bbb7 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b7bbb7.

<span style="color:#b7bbb7;">文本</span>
#b7bbb7 背景颜色

此段背景颜色为 #b7bbb7.

<p style="background-color:#b7bbb7;">文本</p>
#b7bbb7 边框颜色

这个边框颜色为 #b7bbb7.

<div style="border:1px solid #b7bbb7;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b7bbb7;}
.background {background-color:#b7bbb7;}
.border {border:1px solid #b7bbb7;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉