#b7cdd3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b7cdd3由71.76%红色,80.39%绿色和82.75%蓝色组成,十进制红色值为183,绿色值为205,蓝色值为211。在CMKY色彩空间中,他由13.27%青色,2.84%品红色,0.0%黄色和17.25%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 71.8
  • G 80.4
  • B 82.7
  RGB 百分比
  • C 13.3
  • M 2.8
  • Y 0.0
  • K 17.3
  CMYK 百分比

#b7cdd3 颜色转换

#b7cdd3十进制的RGB值为R:183, G:205, B:211。 CMYK值为C:13.27, M:2.844, Y: 0.0, K: 17.255

RGB 183, 205, 211
百分比 71.76%, 80.39%, 82.75%
十六进制 b7cdd3
十进制 12045779
二进制 10110111,11001101,11010011
CMYK 13.27, 2.844, 0.0, 17.255
CMYK百分比 13%, 3%, 0%, 17%
CMY 0.282, 0.196, 0.173
CMY百分比 28%, 20%, 17%
HSL 192.86°, 24.14, 77.25
HSV (or HSB) 192.86°, 13.270000000000001, 82.75
XYZ 53.115, 58.432, 70.105
xyY 0.292, 0.322, 58.432
CIE-LAB 80.978, -6.169, -5.496
CIE-LUV 80.978, -12.06, -7.362
CIE-LCH/LCHab 80.978, 8.262, 221.696
CIE-LUV/LCHuv 80.978, 14.13, 211.404
Hunter-Lab 76.441, -9.741, -0.867
YIQ 199.106, -15.0376, -2.7858
YUV 199.106, 5.85491, -14.13006
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b7cdd3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b7cdd3 相似颜色

相似颜色

#b7cdd3 色度/色彩

至黑
至白

#b7cdd3 色调

色调变化

#b7cdd3 HTML/CSS代码

#b7cdd3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b7cdd3.

<span style="color:#b7cdd3;">文本</span>
#b7cdd3 背景颜色

此段背景颜色为 #b7cdd3.

<p style="background-color:#b7cdd3;">文本</p>
#b7cdd3 边框颜色

这个边框颜色为 #b7cdd3.

<div style="border:1px solid #b7cdd3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b7cdd3;}
.background {background-color:#b7cdd3;}
.border {border:1px solid #b7cdd3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉