#b7cfd3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b7cfd3由71.76%红色,81.18%绿色和82.75%蓝色组成,十进制红色值为183,绿色值为207,蓝色值为211。在CMKY色彩空间中,他由13.27%青色,1.9%品红色,0.0%黄色和17.25%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 71.8
  • G 81.2
  • B 82.7
  RGB 百分比
  • C 13.3
  • M 1.9
  • Y 0.0
  • K 17.3
  CMYK 百分比

#b7cfd3 颜色转换

#b7cfd3十进制的RGB值为R:183, G:207, B:211。 CMYK值为C:13.27, M:1.896, Y: 0.0, K: 17.255

RGB 183, 207, 211
百分比 71.76%, 81.18%, 82.75%
十六进制 b7cfd3
十进制 12046291
二进制 10110111,11001111,11010011
CMYK 13.27, 1.896, 0.0, 17.255
CMYK百分比 13%, 2%, 0%, 17%
CMY 0.282, 0.188, 0.173
CMY百分比 28%, 19%, 17%
HSL 188.57°, 24.14, 77.25
HSV (or HSB) 188.57°, 13.270000000000001, 82.75
XYZ 53.597, 59.395, 70.265
xyY 0.292, 0.324, 59.395
CIE-LAB 81.508, -7.212, -4.714
CIE-LUV 81.508, -13.006, -5.982
CIE-LCH/LCHab 81.508, 8.616, 213.172
CIE-LUV/LCHuv 81.508, 14.316, 204.699
Hunter-Lab 77.068, -10.733, -0.108
YIQ 200.28, -15.5868, -3.8312
YUV 200.28, 5.27719, -15.16004
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b7cfd3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b7cfd3 相似颜色

相似颜色

#b7cfd3 色度/色彩

至黑
至白

#b7cfd3 色调

色调变化

#b7cfd3 HTML/CSS代码

#b7cfd3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b7cfd3.

<span style="color:#b7cfd3;">文本</span>
#b7cfd3 背景颜色

此段背景颜色为 #b7cfd3.

<p style="background-color:#b7cfd3;">文本</p>
#b7cfd3 边框颜色

这个边框颜色为 #b7cfd3.

<div style="border:1px solid #b7cfd3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b7cfd3;}
.background {background-color:#b7cfd3;}
.border {border:1px solid #b7cfd3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉