#b7d2da 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b7d2da由71.76%红色,82.35%绿色和85.49%蓝色组成,十进制红色值为183,绿色值为210,蓝色值为218。在CMKY色彩空间中,他由16.05%青色,3.67%品红色,0.0%黄色和14.51%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 71.8
  • G 82.4
  • B 85.5
  RGB 百分比
  • C 16.1
  • M 3.7
  • Y 0.0
  • K 14.5
  CMYK 百分比

#b7d2da 颜色转换

#b7d2da十进制的RGB值为R:183, G:210, B:218。 CMYK值为C:16.055, M:3.669, Y: 0.0, K: 14.51

RGB 183, 210, 218
百分比 71.76%, 82.35%, 85.49%
十六进制 b7d2da
十进制 12047066
二进制 10110111,11010010,11011010
CMYK 16.055, 3.669, 0.0, 14.51
CMYK百分比 16%, 4%, 0%, 15%
CMY 0.282, 0.176, 0.145
CMY百分比 28%, 18%, 15%
HSL 193.72°, 32.11, 78.63
HSV (or HSB) 193.72°, 16.055, 85.49
XYZ 55.227, 61.221, 75.233
xyY 0.288, 0.319, 61.221
CIE-LAB 82.498, -7.329, -6.989
CIE-LUV 82.498, -14.621, -9.531
CIE-LCH/LCHab 82.498, 10.127, 223.637
CIE-LUV/LCHuv 82.498, 17.453, 213.099
Hunter-Lab 78.244, -10.936, -2.237
YIQ 202.839, -18.6597, -3.2209
YUV 202.839, 7.46261, -17.40508
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b7d2da 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b7d2da 相似颜色

相似颜色

#b7d2da 色度/色彩

至黑
至白

#b7d2da 色调

色调变化

#b7d2da HTML/CSS代码

#b7d2da 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b7d2da.

<span style="color:#b7d2da;">文本</span>
#b7d2da 背景颜色

此段背景颜色为 #b7d2da.

<p style="background-color:#b7d2da;">文本</p>
#b7d2da 边框颜色

这个边框颜色为 #b7d2da.

<div style="border:1px solid #b7d2da;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b7d2da;}
.background {background-color:#b7d2da;}
.border {border:1px solid #b7d2da;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉