#b7d5cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b7d5cb由71.76%红色,83.53%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为183,绿色值为213,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由14.08%青色,0.0%品红色,4.69%黄色和16.47%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 71.8
  • G 83.5
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 14.1
  • M 0.0
  • Y 4.7
  • K 16.5
  CMYK 百分比

#b7d5cb 颜色转换

#b7d5cb十进制的RGB值为R:183, G:213, B:203。 CMYK值为C:14.084, M:0.0, Y: 4.694, K: 16.471

RGB 183, 213, 203
百分比 71.76%, 83.53%, 79.61%
十六进制 b7d5cb
十进制 12047819
二进制 10110111,11010101,11001011
CMYK 14.084, 0.0, 4.694, 16.471
CMYK百分比 14%, 0%, 5%, 16%
CMY 0.282, 0.165, 0.204
CMY百分比 28%, 16%, 20%
HSL 160.0°, 26.32, 77.65
HSV (or HSB) 160.0°, 14.085, 83.53
XYZ 54.1, 61.967, 65.607
xyY 0.298, 0.341, 61.967
CIE-LAB 82.895, -11.903, 1.584
CIE-LUV 82.895, -15.642, 4.441
CIE-LCH/LCHab 82.895, 12.008, 172.418
CIE-LUV/LCHuv 82.895, 16.26, 164.149
Hunter-Lab 78.719, -15.083, 5.689
YIQ 202.89, -14.664, -9.457
YUV 202.89, 0.05603, -17.4499
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b7d5cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b7d5cb 相似颜色

相似颜色

#b7d5cb 色度/色彩

至黑
至白

#b7d5cb 色调

色调变化

#b7d5cb HTML/CSS代码

#b7d5cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b7d5cb.

<span style="color:#b7d5cb;">文本</span>
#b7d5cb 背景颜色

此段背景颜色为 #b7d5cb.

<p style="background-color:#b7d5cb;">文本</p>
#b7d5cb 边框颜色

这个边框颜色为 #b7d5cb.

<div style="border:1px solid #b7d5cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b7d5cb;}
.background {background-color:#b7d5cb;}
.border {border:1px solid #b7d5cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉