#b7eb8e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b7eb8e由71.76%红色,92.16%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为183,绿色值为235,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由22.13%青色,0.0%品红色,39.57%黄色和7.84%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ccff99

  • R 71.8
  • G 92.2
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 22.1
  • M 0.0
  • Y 39.6
  • K 7.8
  CMYK 百分比

#b7eb8e 颜色转换

#b7eb8e十进制的RGB值为R:183, G:235, B:142。 CMYK值为C:22.127, M:0.0, Y: 39.575, K: 7.843

RGB 183, 235, 142
百分比 71.76%, 92.16%, 55.69%
十六进制 b7eb8e
十进制 12053390
二进制 10110111,11101011,10001110
CMYK 22.127, 0.0, 39.575, 7.843
CMYK百分比 22%, 0%, 40%, 8%
CMY 0.282, 0.078, 0.443
CMY百分比 28%, 8%, 44%
HSL 93.55°, 69.92, 73.92
HSV (or HSB) 93.55°, 39.574, 92.16
XYZ 54.118, 71.436, 36.527
xyY 0.334, 0.441, 71.436
CIE-LAB 87.696, -32.55, 39.819
CIE-LUV 87.696, -25.757, 59.453
CIE-LCH/LCHab 87.696, 51.431, 129.264
CIE-LUV/LCHuv 87.696, 64.793, 113.424
Hunter-Lab 84.52, -33.616, 33.54
YIQ 208.85, -1.1059, -39.9396
YUV 208.85, -32.89489, -22.67907
网页安全色 #ccff99
颜色名称

#b7eb8e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b7eb8e 相似颜色

相似颜色

#b7eb8e 色度/色彩

至黑
至白

#b7eb8e 色调

色调变化

#b7eb8e HTML/CSS代码

#b7eb8e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b7eb8e.

<span style="color:#b7eb8e;">文本</span>
#b7eb8e 背景颜色

此段背景颜色为 #b7eb8e.

<p style="background-color:#b7eb8e;">文本</p>
#b7eb8e 边框颜色

这个边框颜色为 #b7eb8e.

<div style="border:1px solid #b7eb8e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b7eb8e;}
.background {background-color:#b7eb8e;}
.border {border:1px solid #b7eb8e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉