#b83e29 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b83e29由72.16%红色,24.31%绿色和16.08%蓝色组成,十进制红色值为184,绿色值为62,蓝色值为41。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,66.3%品红色,77.72%黄色和27.84%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3333

  • R 72.2
  • G 24.3
  • B 16.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 66.3
  • Y 77.7
  • K 27.8
  CMYK 百分比

#b83e29 颜色转换

#b83e29十进制的RGB值为R:184, G:62, B:41。 CMYK值为C:0.0, M:66.304, Y: 77.718, K: 27.843

RGB 184, 62, 41
百分比 72.16%, 24.31%, 16.08%
十六进制 b83e29
十进制 12074537
二进制 10111000,00111110,00101001
CMYK 0.0, 66.304, 77.718, 27.843
CMYK百分比 0%, 66%, 78%, 28%
CMY 0.278, 0.757, 0.839
CMY百分比 28%, 76%, 84%
HSL 8.81°, 63.56, 44.12
HSV (or HSB) 8.81°, 77.717, 72.16
XYZ 21.891, 13.798, 3.608
xyY 0.557, 0.351, 13.798
CIE-LAB 43.942, 48.116, 39.108
CIE-LUV 43.942, 95.675, 28.43
CIE-LCH/LCHab 43.942, 62.005, 39.104
CIE-LUV/LCHuv 43.942, 99.81, 16.549
Hunter-Lab 37.146, 40.189, 20.243
YIQ 96.084, 79.4471, 19.2678
YUV 96.084, -27.10524, 77.13021
网页安全色 #cc3333
颜色名称

#b83e29 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b83e29 相似颜色

相似颜色

#b83e29 色度/色彩

至黑
至白

#b83e29 色调

色调变化

#b83e29 HTML/CSS代码

#b83e29 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b83e29.

<span style="color:#b83e29;">文本</span>
#b83e29 背景颜色

此段背景颜色为 #b83e29.

<p style="background-color:#b83e29;">文本</p>
#b83e29 边框颜色

这个边框颜色为 #b83e29.

<div style="border:1px solid #b83e29;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b83e29;}
.background {background-color:#b83e29;}
.border {border:1px solid #b83e29;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉