#b85e34 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b85e34由72.16%红色,36.86%绿色和20.39%蓝色组成,十进制红色值为184,绿色值为94,蓝色值为52。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,48.91%品红色,71.74%黄色和27.84%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6633

  • R 72.2
  • G 36.9
  • B 20.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 48.9
  • Y 71.7
  • K 27.8
  CMYK 百分比

#b85e34 颜色转换

#b85e34十进制的RGB值为R:184, G:94, B:52。 CMYK值为C:0.0, M:48.913, Y: 71.739, K: 27.843

RGB 184, 94, 52
百分比 72.16%, 36.86%, 20.39%
十六进制 b85e34
十进制 12082740
二进制 10111000,01011110,00110100
CMYK 0.0, 48.913, 71.739, 27.843
CMYK百分比 0%, 49%, 72%, 28%
CMY 0.278, 0.631, 0.796
CMY百分比 28%, 63%, 80%
HSL 19.09°, 55.93, 46.27
HSV (or HSB) 19.09°, 71.739, 72.16
XYZ 24.39, 18.446, 5.525
xyY 0.504, 0.381, 18.446
CIE-LAB 50.033, 33.111, 39.808
CIE-LUV 50.033, 71.088, 35.31
CIE-LCH/LCHab 50.033, 51.779, 50.247
CIE-LUV/LCHuv 50.033, 79.374, 26.414
Hunter-Lab 42.949, 26.21, 22.437
YIQ 116.122, 67.1256, 5.9646
YUV 116.122, -31.55276, 59.55042
网页安全色 #cc6633
颜色名称

#b85e34 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b85e34 相似颜色

相似颜色

#b85e34 色度/色彩

至黑
至白

#b85e34 色调

色调变化

#b85e34 HTML/CSS代码

#b85e34 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b85e34.

<span style="color:#b85e34;">文本</span>
#b85e34 背景颜色

此段背景颜色为 #b85e34.

<p style="background-color:#b85e34;">文本</p>
#b85e34 边框颜色

这个边框颜色为 #b85e34.

<div style="border:1px solid #b85e34;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b85e34;}
.background {background-color:#b85e34;}
.border {border:1px solid #b85e34;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉