#b87e78 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b87e78由72.16%红色,49.41%绿色和47.06%蓝色组成,十进制红色值为184,绿色值为126,蓝色值为120。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,31.52%品红色,34.78%黄色和27.84%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc6666

  • R 72.2
  • G 49.4
  • B 47.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 31.5
  • Y 34.8
  • K 27.8
  CMYK 百分比

#b87e78 颜色转换

#b87e78十进制的RGB值为R:184, G:126, B:120。 CMYK值为C:0.0, M:31.522, Y: 34.782, K: 27.843

RGB 184, 126, 120
百分比 72.16%, 49.41%, 47.06%
十六进制 b87e78
十进制 12091000
二进制 10111000,01111110,01111000
CMYK 0.0, 31.522, 34.782, 27.843
CMYK百分比 0%, 32%, 35%, 28%
CMY 0.278, 0.506, 0.529
CMY百分比 28%, 51%, 53%
HSL 5.63°, 31.07, 59.61
HSV (or HSB) 5.63°, 34.782999999999994, 72.16
XYZ 30.618, 26.47, 21.265
xyY 0.391, 0.338, 26.47
CIE-LAB 58.48, 21.72, 12.377
CIE-LUV 58.48, 39.049, 12.468
CIE-LCH/LCHab 58.48, 24.999, 29.677
CIE-LUV/LCHuv 58.48, 40.991, 17.707
Hunter-Lab 51.449, 16.194, 11.508
YIQ 142.658, 36.49, 10.3998
YUV 142.658, -11.14828, 36.27006
网页安全色 #cc6666
颜色名称

#b87e78 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b87e78 相似颜色

相似颜色

#b87e78 色度/色彩

至黑
至白

#b87e78 色调

色调变化

#b87e78 HTML/CSS代码

#b87e78 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b87e78.

<span style="color:#b87e78;">文本</span>
#b87e78 背景颜色

此段背景颜色为 #b87e78.

<p style="background-color:#b87e78;">文本</p>
#b87e78 边框颜色

这个边框颜色为 #b87e78.

<div style="border:1px solid #b87e78;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b87e78;}
.background {background-color:#b87e78;}
.border {border:1px solid #b87e78;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉