#b89e85 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b89e85由72.16%红色,61.96%绿色和52.16%蓝色组成,十进制红色值为184,绿色值为158,蓝色值为133。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,14.13%品红色,27.72%黄色和27.84%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc9999

  • R 72.2
  • G 62.0
  • B 52.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 14.1
  • Y 27.7
  • K 27.8
  CMYK 百分比

#b89e85 颜色转换

#b89e85十进制的RGB值为R:184, G:158, B:133。 CMYK值为C:0.0, M:14.13, Y: 27.717, K: 27.843

RGB 184, 158, 133
百分比 72.16%, 61.96%, 52.16%
十六进制 b89e85
十进制 12099205
二进制 10111000,10011110,10000101
CMYK 0.0, 14.13, 27.717, 27.843
CMYK百分比 0%, 14%, 28%, 28%
CMY 0.278, 0.38, 0.478
CMY百分比 28%, 38%, 48%
HSL 29.41°, 26.42, 62.16
HSV (or HSB) 29.41°, 27.717000000000002, 72.16
XYZ 36.227, 36.338, 27.295
xyY 0.363, 0.364, 36.338
CIE-LAB 66.778, 5.723, 16.614
CIE-LUV 66.778, 17.938, 21.534
CIE-LCH/LCHab 66.778, 17.572, 70.994
CIE-LUV/LCHuv 66.778, 28.027, 50.205
Hunter-Lab 60.281, 1.781, 15.351
YIQ 162.924, 23.5259, -2.281
YUV 162.924, -14.7238, 18.49025
网页安全色 #cc9999
颜色名称

#b89e85 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b89e85 相似颜色

相似颜色

#b89e85 色度/色彩

至黑
至白

#b89e85 色调

色调变化

#b89e85 HTML/CSS代码

#b89e85 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b89e85.

<span style="color:#b89e85;">文本</span>
#b89e85 背景颜色

此段背景颜色为 #b89e85.

<p style="background-color:#b89e85;">文本</p>
#b89e85 边框颜色

这个边框颜色为 #b89e85.

<div style="border:1px solid #b89e85;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b89e85;}
.background {background-color:#b89e85;}
.border {border:1px solid #b89e85;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉