#b8a4e8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b8a4e8由72.16%红色,64.31%绿色和90.98%蓝色组成,十进制红色值为184,绿色值为164,蓝色值为232。在CMKY色彩空间中,他由20.69%青色,29.31%品红色,0.0%黄色和9.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc99ff

  • R 72.2
  • G 64.3
  • B 91.0
  RGB 百分比
  • C 20.7
  • M 29.3
  • Y 0.0
  • K 9.0
  CMYK 百分比

#b8a4e8 颜色转换

#b8a4e8十进制的RGB值为R:184, G:164, B:232。 CMYK值为C:20.689, M:29.31, Y: 0.0, K: 9.02

RGB 184, 164, 232
百分比 72.16%, 64.31%, 90.98%
十六进制 b8a4e8
十进制 12100840
二进制 10111000,10100100,11101000
CMYK 20.689, 29.31, 0.0, 9.02
CMYK百分比 21%, 29%, 0%, 9%
CMY 0.278, 0.357, 0.09
CMY百分比 28%, 36%, 9%
HSL 257.65°, 59.65, 77.65
HSV (or HSB) 257.65°, 29.310000000000002, 90.98
XYZ 47.606, 42.567, 82.048
xyY 0.276, 0.247, 42.567
CIE-LAB 71.261, 20.956, -31.548
CIE-LUV 71.261, 5.946, -53.166
CIE-LCH/LCHab 71.261, 37.874, 303.594
CIE-LUV/LCHuv 71.261, 53.497, 276.382
Hunter-Lab 65.244, 16.067, -28.89
YIQ 177.732, -9.9304, 25.3916
YUV 177.732, 26.70704, 5.49932
网页安全色 #cc99ff
颜色名称

#b8a4e8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b8a4e8 相似颜色

相似颜色

#b8a4e8 色度/色彩

至黑
至白

#b8a4e8 色调

色调变化

#b8a4e8 HTML/CSS代码

#b8a4e8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b8a4e8.

<span style="color:#b8a4e8;">文本</span>
#b8a4e8 背景颜色

此段背景颜色为 #b8a4e8.

<p style="background-color:#b8a4e8;">文本</p>
#b8a4e8 边框颜色

这个边框颜色为 #b8a4e8.

<div style="border:1px solid #b8a4e8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b8a4e8;}
.background {background-color:#b8a4e8;}
.border {border:1px solid #b8a4e8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉