#b8b6be 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b8b6be由72.16%红色,71.37%绿色和74.51%蓝色组成,十进制红色值为184,绿色值为182,蓝色值为190。在CMKY色彩空间中,他由3.16%青色,4.21%品红色,0.0%黄色和25.49%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 72.2
  • G 71.4
  • B 74.5
  RGB 百分比
  • C 3.2
  • M 4.2
  • Y 0.0
  • K 25.5
  CMYK 百分比

#b8b6be 颜色转换

#b8b6be十进制的RGB值为R:184, G:182, B:190。 CMYK值为C:3.158, M:4.21, Y: 0.0, K: 25.49

RGB 184, 182, 190
百分比 72.16%, 71.37%, 74.51%
十六进制 b8b6be
十进制 12105406
二进制 10111000,10110110,10111110
CMYK 3.158, 4.21, 0.0, 25.49
CMYK百分比 3%, 4%, 0%, 25%
CMY 0.278, 0.286, 0.255
CMY百分比 28%, 29%, 25%
HSL 255.0°, 5.8, 72.94
HSV (or HSB) 255.0°, 4.211, 74.51
XYZ 45.788, 47.364, 55.442
xyY 0.308, 0.319, 47.364
CIE-LAB 74.422, 2.208, -3.807
CIE-LUV 74.422, 0.659, -6.081
CIE-LCH/LCHab 74.422, 4.401, 300.118
CIE-LUV/LCHuv 74.422, 6.117, 276.186
Hunter-Lab 68.821, -1.679, 0.411
YIQ 183.51, -1.3786, 2.9126
YUV 183.51, 3.19556, 0.42992
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b8b6be 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b8b6be 相似颜色

相似颜色

#b8b6be 色度/色彩

至黑
至白

#b8b6be 色调

色调变化

#b8b6be HTML/CSS代码

#b8b6be 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b8b6be.

<span style="color:#b8b6be;">文本</span>
#b8b6be 背景颜色

此段背景颜色为 #b8b6be.

<p style="background-color:#b8b6be;">文本</p>
#b8b6be 边框颜色

这个边框颜色为 #b8b6be.

<div style="border:1px solid #b8b6be;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b8b6be;}
.background {background-color:#b8b6be;}
.border {border:1px solid #b8b6be;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉