#b8b6ca 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b8b6ca由72.16%红色,71.37%绿色和79.22%蓝色组成,十进制红色值为184,绿色值为182,蓝色值为202。在CMKY色彩空间中,他由8.91%青色,9.9%品红色,0.0%黄色和20.78%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R72.2
  • G71.4
  • B79.2
  RGB 百分比
  • C8.9
  • M9.9
  • Y0.0
  • K20.8
  CMYK 百分比

#b8b6ca 颜色转换

#b8b6ca十进制的RGB值为R:184, G:182, B:202。 CMYK值为C:8.911, M:9.901, Y: 0.0, K: 20.784

RGB184, 182, 202
百分比72.16%, 71.37%, 79.22%
十六进制b8b6ca
十进制12105418
二进制10111000,10110110,11001010
CMYK8.911, 9.901, 0.0, 20.784
CMYK百分比9%, 10%, 0%, 21%
CMY0.278, 0.286, 0.208
CMY百分比28%, 29%, 21%
HSL246.0°, 15.87, 75.29
HSV (or HSB)246.0°, 9.901, 79.22
XYZ47.154, 47.91, 62.637
xyY0.299, 0.304, 47.91
CIE-LAB74.769, 4.575, -9.839
CIE-LUV74.769, -0.071, -15.765
CIE-LCH/LCHab74.769, 10.851, 294.938
CIE-LUV/LCHuv74.769, 15.765, 269.744
Hunter-Lab69.217, 0.472, -5.202
YIQ184.878, -5.2342, 6.647
YUV184.878, 8.42756, -0.7702
网页安全色#cccccc
颜色名称

#b8b6ca 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b8b6ca 相似颜色

相似颜色

#b8b6ca 色度/色彩

至黑
至白

#b8b6ca 色调

色调变化

#b8b6ca HTML/CSS代码

#b8b6ca 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b8b6ca.

<span style="color:#b8b6ca;">文本</span>
#b8b6ca 背景颜色

此段背景颜色为 #b8b6ca.

<p style="background-color:#b8b6ca;">文本</p>
#b8b6ca 边框颜色

这个边框颜色为 #b8b6ca.

<div style="border:1px solid #b8b6ca;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b8b6ca;}
.background {background-color:#b8b6ca;}
.border {border:1px solid #b8b6ca;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉