#b8b6cd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b8b6cd由72.16%红色,71.37%绿色和80.39%蓝色组成,十进制红色值为184,绿色值为182,蓝色值为205。在CMKY色彩空间中,他由10.24%青色,11.22%品红色,0.0%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 72.2
  • G 71.4
  • B 80.4
  RGB 百分比
  • C 10.2
  • M 11.2
  • Y 0.0
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#b8b6cd 颜色转换

#b8b6cd十进制的RGB值为R:184, G:182, B:205。 CMYK值为C:10.244, M:11.219, Y: 0.0, K: 19.608

RGB 184, 182, 205
百分比 72.16%, 71.37%, 80.39%
十六进制 b8b6cd
十进制 12105421
二进制 10111000,10110110,11001101
CMYK 10.244, 11.219, 0.0, 19.608
CMYK百分比 10%, 11%, 0%, 20%
CMY 0.278, 0.286, 0.196
CMY百分比 28%, 29%, 20%
HSL 245.22°, 18.7, 75.88
HSV (or HSB) 245.22°, 11.219999999999999, 80.39
XYZ 47.513, 48.054, 64.526
xyY 0.297, 0.3, 48.054
CIE-LAB 74.859, 5.186, -11.338
CIE-LUV 74.859, -0.255, -18.218
CIE-LCH/LCHab 74.859, 12.468, 294.579
CIE-LUV/LCHuv 74.859, 18.219, 269.197
Hunter-Lab 69.321, 1.032, -6.665
YIQ 185.22, -6.1981, 7.5806
YUV 185.22, 9.73556, -1.07023
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b8b6cd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b8b6cd 相似颜色

相似颜色

#b8b6cd 色度/色彩

至黑
至白

#b8b6cd 色调

色调变化

#b8b6cd HTML/CSS代码

#b8b6cd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b8b6cd.

<span style="color:#b8b6cd;">文本</span>
#b8b6cd 背景颜色

此段背景颜色为 #b8b6cd.

<p style="background-color:#b8b6cd;">文本</p>
#b8b6cd 边框颜色

这个边框颜色为 #b8b6cd.

<div style="border:1px solid #b8b6cd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b8b6cd;}
.background {background-color:#b8b6cd;}
.border {border:1px solid #b8b6cd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉