#b8b7ce 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b8b7ce由72.16%红色,71.76%绿色和80.78%蓝色组成,十进制红色值为184,绿色值为183,蓝色值为206。在CMKY色彩空间中,他由10.68%青色,11.16%品红色,0.0%黄色和19.22%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 72.2
  • G 71.8
  • B 80.8
  RGB 百分比
  • C 10.7
  • M 11.2
  • Y 0.0
  • K 19.2
  CMYK 百分比

#b8b7ce 颜色转换

#b8b7ce十进制的RGB值为R:184, G:183, B:206。 CMYK值为C:10.679, M:11.164, Y: 0.0, K: 19.216

RGB 184, 183, 206
百分比 72.16%, 71.76%, 80.78%
十六进制 b8b7ce
十进制 12105678
二进制 10111000,10110111,11001110
CMYK 10.679, 11.164, 0.0, 19.216
CMYK百分比 11%, 11%, 0%, 19%
CMY 0.278, 0.282, 0.192
CMY百分比 28%, 28%, 19%
HSL 242.61°, 19.01, 76.28
HSV (or HSB) 242.61°, 11.165, 80.78
XYZ 47.839, 48.513, 65.233
xyY 0.296, 0.3, 48.513
CIE-LAB 75.148, 4.849, -11.451
CIE-LUV 75.148, -0.798, -18.351
CIE-LCH/LCHab 75.148, 12.436, 292.95
CIE-LUV/LCHuv 75.148, 18.369, 267.511
Hunter-Lab 69.652, 0.71, -6.773
YIQ 185.921, -6.794, 7.3691
YUV 185.921, 9.8827, -1.68523
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b8b7ce 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b8b7ce 相似颜色

相似颜色

#b8b7ce 色度/色彩

至黑
至白

#b8b7ce 色调

色调变化

#b8b7ce HTML/CSS代码

#b8b7ce 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b8b7ce.

<span style="color:#b8b7ce;">文本</span>
#b8b7ce 背景颜色

此段背景颜色为 #b8b7ce.

<p style="background-color:#b8b7ce;">文本</p>
#b8b7ce 边框颜色

这个边框颜色为 #b8b7ce.

<div style="border:1px solid #b8b7ce;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b8b7ce;}
.background {background-color:#b8b7ce;}
.border {border:1px solid #b8b7ce;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉