#b8b8cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b8b8cc由72.16%红色,72.16%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为184,绿色值为184,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由9.8%青色,9.8%品红色,0.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 72.2
  • G 72.2
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 9.8
  • M 9.8
  • Y 0.0
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#b8b8cc 颜色转换

#b8b8cc十进制的RGB值为R:184, G:184, B:204。 CMYK值为C:9.804, M:9.804, Y: 0.0, K: 20.0

RGB 184, 184, 204
百分比 72.16%, 72.16%, 80.0%
十六进制 b8b8cc
十进制 12105932
二进制 10111000,10111000,11001100
CMYK 9.804, 9.804, 0.0, 20.0
CMYK百分比 10%, 10%, 0%, 20%
CMY 0.278, 0.278, 0.2
CMY百分比 28%, 28%, 20%
HSL 240.0°, 16.39, 76.08
HSV (or HSB) 240.0°, 9.804, 80.0
XYZ 47.805, 48.831, 64.03
xyY 0.298, 0.304, 48.831
CIE-LAB 75.346, 3.899, -10.067
CIE-LUV 75.346, -1.16, -16.03
CIE-LCH/LCHab 75.346, 10.796, 291.171
CIE-LUV/LCHuv 75.346, 16.072, 265.859
Hunter-Lab 69.879, -0.175, -5.412
YIQ 186.28, -6.426, 6.224
YUV 186.28, 8.72184, -2.0002
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b8b8cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b8b8cc 相似颜色

相似颜色

#b8b8cc 色度/色彩

至黑
至白

#b8b8cc 色调

色调变化

#b8b8cc HTML/CSS代码

#b8b8cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b8b8cc.

<span style="color:#b8b8cc;">文本</span>
#b8b8cc 背景颜色

此段背景颜色为 #b8b8cc.

<p style="background-color:#b8b8cc;">文本</p>
#b8b8cc 边框颜色

这个边框颜色为 #b8b8cc.

<div style="border:1px solid #b8b8cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b8b8cc;}
.background {background-color:#b8b8cc;}
.border {border:1px solid #b8b8cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉