#b8b9a7 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b8b9a7由72.16%红色,72.55%绿色和65.49%蓝色组成,十进制红色值为184,绿色值为185,蓝色值为167。在CMKY色彩空间中,他由0.54%青色,0.0%品红色,9.73%黄色和27.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc99

  • R 72.2
  • G 72.5
  • B 65.5
  RGB 百分比
  • C 0.5
  • M 0.0
  • Y 9.7
  • K 27.5
  CMYK 百分比

#b8b9a7 颜色转换

#b8b9a7十进制的RGB值为R:184, G:185, B:167。 CMYK值为C:0.54, M:0.0, Y: 9.73, K: 27.451

RGB 184, 185, 167
百分比 72.16%, 72.55%, 65.49%
十六进制 b8b9a7
十进制 12106151
二进制 10111000,10111001,10100111
CMYK 0.54, 0.0, 9.73, 27.451
CMYK百分比 1%, 0%, 10%, 27%
CMY 0.278, 0.275, 0.345
CMY百分比 28%, 27%, 35%
HSL 63.33°, 11.39, 69.02
HSV (or HSB) 63.33°, 9.73, 72.55
XYZ 44.09, 47.678, 43.437
xyY 0.326, 0.353, 47.678
CIE-LAB 74.622, -3.557, 9.014
CIE-LUV 74.622, 0.399, 13.614
CIE-LCH/LCHab 74.622, 9.691, 111.537
CIE-LUV/LCHuv 74.622, 13.62, 88.32
Hunter-Lab 69.05, -6.86, 11.037
YIQ 182.649, 5.1875, -5.8131
YUV 182.649, -7.69902, 1.18518
网页安全色 #cccc99
颜色名称

#b8b9a7 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b8b9a7 相似颜色

相似颜色

#b8b9a7 色度/色彩

至黑
至白

#b8b9a7 色调

色调变化

#b8b9a7 HTML/CSS代码

#b8b9a7 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b8b9a7.

<span style="color:#b8b9a7;">文本</span>
#b8b9a7 背景颜色

此段背景颜色为 #b8b9a7.

<p style="background-color:#b8b9a7;">文本</p>
#b8b9a7 边框颜色

这个边框颜色为 #b8b9a7.

<div style="border:1px solid #b8b9a7;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b8b9a7;}
.background {background-color:#b8b9a7;}
.border {border:1px solid #b8b9a7;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉