#b8b9bb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b8b9bb由72.16%红色,72.55%绿色和73.33%蓝色组成,十进制红色值为184,绿色值为185,蓝色值为187。在CMKY色彩空间中,他由1.6%青色,1.07%品红色,0.0%黄色和26.67%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 72.2
  • G 72.5
  • B 73.3
  RGB 百分比
  • C 1.6
  • M 1.1
  • Y 0.0
  • K 26.7
  CMYK 百分比

#b8b9bb 颜色转换

#b8b9bb十进制的RGB值为R:184, G:185, B:187。 CMYK值为C:1.604, M:1.069, Y: 0.0, K: 26.667

RGB 184, 185, 187
百分比 72.16%, 72.55%, 73.33%
十六进制 b8b9bb
十进制 12106171
二进制 10111000,10111001,10111011
CMYK 1.604, 1.069, 0.0, 26.667
CMYK百分比 2%, 1%, 0%, 27%
CMY 0.278, 0.275, 0.267
CMY百分比 28%, 27%, 27%
HSL 220.0°, 2.16, 72.75
HSV (or HSB) 220.0°, 1.6039999999999999, 73.33
XYZ 46.084, 48.476, 53.94
xyY 0.31, 0.326, 48.476
CIE-LAB 75.124, 0.026, -1.14
CIE-LUV 75.124, -0.681, -1.703
CIE-LCH/LCHab 75.124, 1.14, 271.294
CIE-LUV/LCHuv 75.124, 1.834, 248.189
Hunter-Lab 69.625, -3.695, 2.804
YIQ 184.929, -1.2385, 0.4109
YUV 184.929, 1.02098, -0.81502
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b8b9bb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b8b9bb 相似颜色

相似颜色

#b8b9bb 色度/色彩

至黑
至白

#b8b9bb 色调

色调变化

#b8b9bb HTML/CSS代码

#b8b9bb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b8b9bb.

<span style="color:#b8b9bb;">文本</span>
#b8b9bb 背景颜色

此段背景颜色为 #b8b9bb.

<p style="background-color:#b8b9bb;">文本</p>
#b8b9bb 边框颜色

这个边框颜色为 #b8b9bb.

<div style="border:1px solid #b8b9bb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b8b9bb;}
.background {background-color:#b8b9bb;}
.border {border:1px solid #b8b9bb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉