#b8b9cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b8b9cb由72.16%红色,72.55%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为184,绿色值为185,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由9.36%青色,8.87%品红色,0.0%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccccc

  • R 72.2
  • G 72.5
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 9.4
  • M 8.9
  • Y 0.0
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#b8b9cb 颜色转换

#b8b9cb十进制的RGB值为R:184, G:185, B:203。 CMYK值为C:9.36, M:8.867, Y: 0.0, K: 20.392

RGB 184, 185, 203
百分比 72.16%, 72.55%, 79.61%
十六进制 b8b9cb
十进制 12106187
二进制 10111000,10111001,11001011
CMYK 9.36, 8.867, 0.0, 20.392
CMYK百分比 9%, 9%, 0%, 20%
CMY 0.278, 0.275, 0.204
CMY百分比 28%, 27%, 20%
HSL 236.84°, 15.45, 75.88
HSV (or HSB) 236.84°, 9.36, 79.61
XYZ 47.894, 49.2, 63.47
xyY 0.298, 0.306, 49.2
CIE-LAB 75.576, 3.156, -9.182
CIE-LUV 75.576, -1.587, -14.53
CIE-LCH/LCHab 75.576, 9.709, 288.969
CIE-LUV/LCHuv 75.576, 14.617, 263.768
Hunter-Lab 70.143, -0.869, -4.55
YIQ 186.753, -6.3793, 5.3901
YUV 186.753, 7.99698, -2.41518
网页安全色 #cccccc
颜色名称

#b8b9cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b8b9cb 相似颜色

相似颜色

#b8b9cb 色度/色彩

至黑
至白

#b8b9cb 色调

色调变化

#b8b9cb HTML/CSS代码

#b8b9cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b8b9cb.

<span style="color:#b8b9cb;">文本</span>
#b8b9cb 背景颜色

此段背景颜色为 #b8b9cb.

<p style="background-color:#b8b9cb;">文本</p>
#b8b9cb 边框颜色

这个边框颜色为 #b8b9cb.

<div style="border:1px solid #b8b9cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b8b9cb;}
.background {background-color:#b8b9cb;}
.border {border:1px solid #b8b9cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉