#b8dc36 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b8dc36由72.16%红色,86.27%绿色和21.18%蓝色组成,十进制红色值为184,绿色值为220,蓝色值为54。在CMKY色彩空间中,他由16.36%青色,0.0%品红色,75.46%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cccc33

  • R 72.2
  • G 86.3
  • B 21.2
  RGB 百分比
  • C 16.4
  • M 0.0
  • Y 75.5
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#b8dc36 颜色转换

#b8dc36十进制的RGB值为R:184, G:220, B:54。 CMYK值为C:16.364, M:0.0, Y: 75.455, K: 13.725

RGB 184, 220, 54
百分比 72.16%, 86.27%, 21.18%
十六进制 b8dc36
十进制 12114998
二进制 10111000,11011100,00110110
CMYK 16.364, 0.0, 75.455, 13.725
CMYK百分比 16%, 0%, 75%, 14%
CMY 0.278, 0.137, 0.788
CMY百分比 28%, 14%, 79%
HSL 73.01°, 70.34, 53.73
HSV (or HSB) 73.01°, 75.45500000000001, 86.28
XYZ 46.026, 61.643, 12.963
xyY 0.382, 0.511, 61.643
CIE-LAB 82.723, -32.894, 71.823
CIE-LUV 82.723, -16.647, 87.319
CIE-LCH/LCHab 82.723, 78.998, 114.607
CIE-LUV/LCHuv 82.723, 88.892, 100.794
Hunter-Lab 78.513, -32.757, 45.17
YIQ 190.312, 31.8834, -59.2732
YUV 190.312, -67.07712, -5.53834
网页安全色 #cccc33
颜色名称

#b8dc36 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b8dc36 相似颜色

相似颜色

#b8dc36 色度/色彩

至黑
至白

#b8dc36 色调

色调变化

#b8dc36 HTML/CSS代码

#b8dc36 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b8dc36.

<span style="color:#b8dc36;">文本</span>
#b8dc36 背景颜色

此段背景颜色为 #b8dc36.

<p style="background-color:#b8dc36;">文本</p>
#b8dc36 边框颜色

这个边框颜色为 #b8dc36.

<div style="border:1px solid #b8dc36;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b8dc36;}
.background {background-color:#b8dc36;}
.border {border:1px solid #b8dc36;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉