#b92e2d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b92e2d由72.55%红色,18.04%绿色和17.65%蓝色组成,十进制红色值为185,绿色值为46,蓝色值为45。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,75.14%品红色,75.68%黄色和27.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3333

  • R 72.5
  • G 18.0
  • B 17.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 75.1
  • Y 75.7
  • K 27.5
  CMYK 百分比

#b92e2d 颜色转换

#b92e2d十进制的RGB值为R:185, G:46, B:45。 CMYK值为C:0.0, M:75.135, Y: 75.676, K: 27.451

RGB 185, 46, 45
百分比 72.55%, 18.04%, 17.65%
十六进制 b92e2d
十进制 12135981
二进制 10111001,00101110,00101101
CMYK 0.0, 75.135, 75.676, 27.451
CMYK百分比 0%, 75%, 76%, 27%
CMY 0.275, 0.82, 0.824
CMY百分比 27%, 82%, 82%
HSL 0.43°, 60.87, 45.1
HSV (or HSB) 0.43°, 75.676, 72.55
XYZ 21.459, 12.46, 3.758
xyY 0.57, 0.331, 12.46
CIE-LAB 41.938, 54.724, 34.779
CIE-LUV 41.938, 105.21, 23.033
CIE-LCH/LCHab 41.938, 64.84, 32.437
CIE-LUV/LCHuv 41.938, 107.701, 12.349
Hunter-Lab 35.299, 46.741, 18.398
YIQ 87.447, 83.1514, 29.0873
YUV 87.447, -20.88661, 85.58501
网页安全色 #cc3333
颜色名称

#b92e2d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b92e2d 相似颜色

相似颜色

#b92e2d 色度/色彩

至黑
至白

#b92e2d 色调

色调变化

#b92e2d HTML/CSS代码

#b92e2d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b92e2d.

<span style="color:#b92e2d;">文本</span>
#b92e2d 背景颜色

此段背景颜色为 #b92e2d.

<p style="background-color:#b92e2d;">文本</p>
#b92e2d 边框颜色

这个边框颜色为 #b92e2d.

<div style="border:1px solid #b92e2d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b92e2d;}
.background {background-color:#b92e2d;}
.border {border:1px solid #b92e2d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉