#b93b6e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b93b6e由72.55%红色,23.14%绿色和43.14%蓝色组成,十进制红色值为185,绿色值为59,蓝色值为110。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,68.11%品红色,40.54%黄色和27.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc3366

  • R 72.5
  • G 23.1
  • B 43.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 68.1
  • Y 40.5
  • K 27.5
  CMYK 百分比

#b93b6e 颜色转换

#b93b6e十进制的RGB值为R:185, G:59, B:110。 CMYK值为C:0.0, M:68.108, Y: 40.541, K: 27.451

RGB 185, 59, 110
百分比 72.55%, 23.14%, 43.14%
十六进制 b93b6e
十进制 12139374
二进制 10111001,00111011,01101110
CMYK 0.0, 68.108, 40.541, 27.451
CMYK百分比 0%, 68%, 41%, 27%
CMY 0.275, 0.769, 0.569
CMY百分比 27%, 77%, 57%
HSL 335.71°, 51.64, 47.84
HSV (or HSB) 335.71°, 68.108, 72.55
XYZ 24.387, 14.57, 16.279
xyY 0.442, 0.264, 14.57
CIE-LAB 45.04, 54.614, -0.909
CIE-LUV 45.04, 79.91, -11.072
CIE-LCH/LCHab 45.04, 54.621, 359.047
CIE-LUV/LCHuv 45.04, 80.673, 352.111
Hunter-Lab 38.171, 47.24, 1.434
YIQ 102.488, 58.6971, 42.5202
YUV 102.488, 3.69821, 72.38949
网页安全色 #cc3366
颜色名称

#b93b6e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b93b6e 相似颜色

相似颜色

#b93b6e 色度/色彩

至黑
至白

#b93b6e 色调

色调变化

#b93b6e HTML/CSS代码

#b93b6e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b93b6e.

<span style="color:#b93b6e;">文本</span>
#b93b6e 背景颜色

此段背景颜色为 #b93b6e.

<p style="background-color:#b93b6e;">文本</p>
#b93b6e 边框颜色

这个边框颜色为 #b93b6e.

<div style="border:1px solid #b93b6e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b93b6e;}
.background {background-color:#b93b6e;}
.border {border:1px solid #b93b6e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉