#b93bb8 颜色信息

在RGB颜色空间中,#b93bb8由72.55%红色,23.14%绿色和72.16%蓝色组成,十进制红色值为185,绿色值为59,蓝色值为184。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,68.11%品红色,0.54%黄色和27.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#cc33cc

  • R 72.5
  • G 23.1
  • B 72.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 68.1
  • Y 0.5
  • K 27.5
  CMYK 百分比

#b93bb8 颜色转换

#b93bb8十进制的RGB值为R:185, G:59, B:184。 CMYK值为C:0.0, M:68.108, Y: 0.54, K: 27.451

RGB 185, 59, 184
百分比 72.55%, 23.14%, 72.16%
十六进制 b93bb8
十进制 12139448
二进制 10111001,00111011,10111000
CMYK 0.0, 68.108, 0.54, 27.451
CMYK百分比 0%, 68%, 1%, 27%
CMY 0.275, 0.769, 0.278
CMY百分比 27%, 77%, 28%
HSL 300.48°, 51.64, 47.84
HSV (or HSB) 300.48°, 68.108, 72.55
XYZ 30.223, 16.905, 47.016
xyY 0.321, 0.18, 16.905
CIE-LAB 48.14, 64.808, -40.582
CIE-LUV 48.14, 54.267, -68.978
CIE-LCH/LCHab 48.14, 76.466, 327.946
CIE-LUV/LCHuv 48.14, 87.766, 308.193
Hunter-Lab 41.115, 59.258, -39.018
YIQ 110.924, 34.9209, 65.549
YUV 110.924, 35.96221, 64.98875
网页安全色 #cc33cc
颜色名称

#b93bb8 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#b93bb8 相似颜色

相似颜色

#b93bb8 色度/色彩

至黑
至白

#b93bb8 色调

色调变化

#b93bb8 HTML/CSS代码

#b93bb8 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #b93bb8.

<span style="color:#b93bb8;">文本</span>
#b93bb8 背景颜色

此段背景颜色为 #b93bb8.

<p style="background-color:#b93bb8;">文本</p>
#b93bb8 边框颜色

这个边框颜色为 #b93bb8.

<div style="border:1px solid #b93bb8;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#b93bb8;}
.background {background-color:#b93bb8;}
.border {border:1px solid #b93bb8;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉